בין סמכות לאוטונומיה

מחבר הספר: זאב ספראי ואבי שגיא

שנת ההוצאה: 1997

בהוצאת: הוצאת הקיבוץ המאוחד בשיתוף עם נאמני תורה ועבודה

ספר זה שיצא לאור ע”י התנועה נראה כיום אקטואלי מתמיד. לצערינו אזלו כל העותקים, אולם הספר מצוי בספריות וניתן כאן לפחות להתרשם מתוכן הענינים שבו.

פתח דבר
שאלת האיזון שבין הסמכות לבין האוטונומיה, עמדה במרכז החשיבה הציונית־דתית משחר ימיה. התביעה לעלייה לארץ ולשיתוף פעולה עם הציבור החילוני, הייתה בניגוד לעמדה רווחת בקרב רבני ישראל. הכרעתה הציונית של הציונות הדתית העמידה אותה בחזית המערכה לברור תוקפה של הסמכות ההלכתית.
נאמני תורה ועבודה ממשיכים להתחבט בשאלה זו, כחלק מעיצוב השקפת העולם הציונית־דתית. אירועי שנות התשעים חידדו מחדש את השאלה והיא הפכה להיות שאלה בוערת עבור חלקים נכבדים בציבור הדתי ובציבור הישראלי בכלל.
תנועת נאמני תורה ועבודה נענתה לאתגר ויזמה קובץ שיעסוק בהיבטים שונים של השאלה. להוצאת הספר שותפים רבים ייקצר המצע להודות לכולם. את הדחיפה העיקרית לפירסום הספר נתנו מאיר רוט, יושב ראש התנועה, ויואל ירדן חבר המזכירות. הוצאת הקיבוץ המאוחד בניהולו של פרופ׳ עוזי שביט גילתה עניין בספר והסכימה להוציאו. חוב של כבוד הוא לנו להודות לאנשי ההוצאה ובמיוחד לעורכת רזיה בן-גוריון על תרומתה לשכלולו של הקובץ.
זאב ספראי אבי שגיא
אוניברסיטת בר־אילן

התוכן
פתח דבר 7
מבואות
זאב ספראי ואבי שגיא
בין סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל 9

אליעזר גולדמן
סמכות ואוטונומיה 32

דעת תורה ־ הרעיון והמעשה
יוסף אחיטוב
מתחים ותמורות במנהיגות הדתית 56

גרשון בקון
דעת תורה וחבלי משיח 84

יעקב כץ
דעת־תודה הסמכות הבלתי מסויגת שטוענים לה בעלי ההלכה 95

לורנס קפלן
דעת תורה – תפישה מודרנית של הסמכות ההלכתית 105

מאיר רוט
סמכותם של חכמים במשנתו של הרב דסלר 146

גבולות הסמכות


יעקב בלידשט״ן
אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל: לעוצמת הסמכות המוסדית בהלכה וגבולותיה 158

יוסי טרנר
סמכות ואוטונומיה בתפישתו ההלכתית של הרב חיים הרשנזון 181

אבי שגיא
הלכה ושיקול דעת, אחריות וציונות דתית 195

ידידיה שטרן
נגישות הלכתית לסוגיות מדיניות 218

פנחס שיפמן
איש ההלכה נדון לחרות 244

הסמכות הרבנית במבחן המעשה
נועם זוהר
סמכות רבנית וסמכות אזרחית 253

חנה וזאב ספראי
חכמים במאבק על הנהגת הקהל 261

אריה פישמן
סמכות כריזמטית בהתהוות היהדות האורתודוקסית המודרנית 281

סמכותה של הספרות
יוםף וולף
עצמאות וכפיפות בפסיקה האשכנזית בשלהי ימי הביניים 291

צבי זהר
עצמאות הפוסק בהווה כלפי הפסיקה בעבר 304

משה חלמיש
סמכותו ההלכתית של הזהר 321

אוטונומיה סובלנות ופלורליזם

מנחם לורברבוים
טועה במצווה לשמוע דברי חכמים 352

מיכאל צבי נהוראי
כופין אותו עד שיאמר רוצה אני 364

דני סטטמן
הקושי במציאת בסיס מוסרי לקבלת הברית 382

אבי רביצקי
שאלת הסובלנות במסורת היהודית: פלורליזם לפטרנליזם 396

תמר רוס
סמכות ואוטונומיה בהוראת מחשבת ישראל, עיק בקטעים מכתבי הרב קוק 421

אמנון שפירא
חופש הדעה והדיבור, וחופש הביקורת במקרא 440
דרכי הנהגה
אפריים אלימלך אורבך ז”ל
סמכות ההלכה בימינו 457

בני לאו
״דא עקא״ חובת מחאה או זכות השתיקה 464

חנה ספראי
ערום ביראה בין סמכות להנהגה 482

שמואל ספראיי
הציבור כגורם בקביעת ההלכה 493

מיכאל רוזנק
בין סמכות לאוטונומיה בחינוך הדתי 501
רשימת המשתתפים בספר 512