גליון 28
"נחפשה דרכינו ונחקורה"
תשרי תשס"ז
ספטמבר 2006