גליון 32
משבר המנהיגות הדתית והישראלית
סיון תשס"ז
מאי 2007