גליון 53
היחס לכסף בחברה הדתית
תשרי תשע"ב
אוקטובר 2011