גליון 65
על תפילה בזמן הזה
ניסן-אייר תשע"ד
אפריל-מאי 2014