גליון 77
תורה והפרטה
כסלו- טבת תשע"ז
דצמבר 2016- ינואר 2017