גליון 79
שיחת חולין
סיון- תמוז תשע"ז
מאי- יוני 2017