גליון 86
ביתא ישראל במדינת ישראל
חשון - כסלו תשע"ט
אוקטובר- נובמבר 2018