הלכה ושירות צבאי-הצעות לדרכי הפעלה/סימה גרינבוים

 

 

 

 

הצעות לדרכי הפעלה

סימא גרינבוים

האירועים העומדים ביסוד חוברת זו מעלים דילמות העוסקות בשאלות הלכתיות שעימן מתמודדים חיילים בעת שירותם בצה"ל. הדילמות הללו מיועדות להפעלה בקבוצות של תלמידי ישיבות תיכוניות ובתי ספר תיכונים דתיים ערב גיוסם לצבא.

בחוברת כלולים שניםעשר אירועי דילמה, שעוסקים בתחומים הילכתיים שונים: שמירת שבת, תפילה, כשרות ויחסים שבין אדם לחברו.

מומלץ לעסוק באירועים במסגרת דיון בכיתה, אולם ניתן גם לתת למשתתפים לעסוק בחלק מהאירועים בעבודה עצמית בצוותים.

ניתן להפעיל אירועים אלה בצורות שונות, בהתאם לאופי המשתתפים, לרקע שלהם, לרמת העניין שהם מגלים בנושא, להיקף הזמן המוקדש לנושא ולשיקול דעתו של המורה/מנחה/מדריך.

ניתן לעסוק באירועים באחת מהדרכים הבאות:

·       לדון בכל האירועים במהלך רציף בזה אחר זה, ולהקדיש לכל אירוע שיעור נפרד.

·       לקבץ מספר אירועים העוסקים בנושא אחד (שמירת שבת, למשל) ולעסוק בהם במקביל.

·       לבחור במספר אירועים המשמעותיים ביותר, ולעסוק בהם לעומקם.

·       לחלק את הקבוצה לצוותי עבודה, כאשר כל צוות עוסק באירוע אחר.

בהמשך לעבודה בכיתה ניתן להציע למשתתפים לשוחח עם אחים או עם חברים מבוגרים יותר המשרתים בצה"ל ולבקש מהם לספר להם כיצד הם מתמודדים עם אירועים כגון אלה שמועלים בחוברת.

כאשר עוסקים במספר אירועים בזה אחר זה, רצוי לגוון את דרכי ההפעלה, כדי למנוע תחושה של חזרה.

להלן מספר הצעות לדרכי הפעלה סביב האירועים. לכל אירוע או מיקבץ אירועים ניתן לבחור באפשרות הפעלה שונה.

אפשרות א: ניתוח האירוע

חומרים ועזרים

דף סיפור המקרה – עותק לכל משתתף.

כרטיסי עקרונות ושיקולים – כל עיקרון על כרטיס נפרד.

דף העיקרון במיקוד וההצעות להכרעה – עותק לכל משתתף.

דפי טיוטה.

כלי כתיבה.

מהלך הפעילות

קוראים לפני המשתתפים את סיפור המקרה של אחד האירועים.

מבקשים מהם, בזוגות, לנסח שתייםשלוש שאלות הילכתיות העולות מתוך האירוע.

כמו כן מתבקש כל זוג להציע לפחות שני פתרונות אפשריים לדילמה.

דוגמאות לפתרונות אפשריים באירוע של הנסיעה בשבת בג'יפ הסיור:

לציית למפקד ולנסוע בשבת בהתאם להוראותיו.

להפר פקודה ולסרב לנסוע בשבת.

להניע את הרכב בשינוי.

כל זוג מקבל כרטיס הכולל אחד מתוך מיגוון העקרונות והשיקולים המופיעים בחוברת בצמוד לאירוע. כל זוג קורא את העיקרון המופיע בכרטיס שקיבל ובודק איזה מתוך הפתרונות שהציע עולה בקנה אחד עם המקור ההילכתי.

לחילופין ניתן לתת לכל זוג את כל העקרונות והשיקולים, ולבקש מהם לבחור את המקור המשמעותי ביותר בעיניהם.

כל זוג מציג את השאלות והפתרונות המוצעים על ידו.

מקיימים דיון קבוצתי על הפתרונות המוצעים על סמך העקרונות והשיקולים שהוצגו.

מבקשים מהמשתתפים להעלות דוגמאות למקרים דומים שעשויים להתרחש במהלך השירות הצבאי.

על סמך הדוגמאות שהועלו מקיימים דיון על העיקרון במיקוד וההצעות להכרעה.

אפשרות ב: אקווריום

חומרים ועזרים

דף סיפור המקרה – עותק לכל משתתף.

כרטיסי עקרונות ושיקולים – כרטיס לכל משתתף בכיתה.

דף העיקרון במיקוד וההצעות להכרעה – עותק לכל משתתף.

דפי טיוטה.

כלי כתיבה.

מהלך הפעילות

בוחרים במספר משתתפים, ומטילים עליהם תפקידים הקשורים לאירוע: מפקד, חייל דתי, חיילים אחרים ביחידה וכדומה.

מושיבים את השחקנים במרכז החדר, ומבקשים מהם להציג את האירוע. יתר המשתתפים יושבים במעגל חיצוני מסביבם.

אם אחד המשתתפים במעגל החיצוני מעוניין להתערב ולהביע את דעתו, הוא יכול לגשת לאחד השחקנים ולהחליף אותו.

לאחר מספר דקות של דיון באירוע מפסיקים את ההצגה ומבקשים מהמשתתפים להעלות שאלות ופתרונות לאירוע שהוצג.

מחלקים למשתתפים את דפי העקרונות והשיקולים המופיעים בחוברת בצמוד לאירוע, ומקיימים דיון על הפתרונות המוצעים על סמך העקרונות הנ"ל.

מבקשים מהמשתתפים להעלות דוגמאות למקרים דומים שעשויים להתרחש במהלך השירות הצבאי.

על סמך הדוגמאות שהועלו מקיימים דיון על העיקרון במיקוד והצעות להכרעה.

אפשרות ג:  צוותי משימה

חומרים ועזרים

12 תיקי אירועים – כל תיק כולל את כל החומר העוסק באחד האירועים:

סיפור המקרה

שאלות

עקרונות ושיקולים

עיקרון במיקוד

הצעות להכרעה

דפי טיוטה.

כלי כתיבה.

מהלך הפעילות

מחלקים את הקבוצה לצוותי משימה של 5-3 משתתפים.

כל צוות מקבל תיק אירוע אחד מתוך אוסף האירועים. כל צוות עוסק באירוע אחר.

כל צוות לומד את האירוע שלו ומנתח אותו:  מנסח את השאלות, מעיין בעקרונות ובשיקולים המופיעים בחוברת ומציע פתרונות לדילמה.

כל צוות מכין הצגה של האירוע שעסק בו ומציג אותה לפני המליאה. ההצגה צריכה לכלול את הדמויות השמתתפות באירוע: החייל הדתי, המפקד, חיילים אחרים ביחידה וכדומה.

בעקבות כל הצגה מתקים דיון עם כל המשתתפים על תגובותיהם לאירוע ולדרכי הפתרון המוצעות בו.

קובץ מצורף