תקציר

עבודה זו מבוססת על ניתוח כמותני סטטיסטי ראשוני של שיעורי הנישואין והגירושין עד לשנת 2017 בקרב בוגרי החינוך הממלכתי-דתי, ילידי השנים 1990-1973, לפי גיל, והשוואתם לשיעורים המקבילים בקרב בוגרי החינוך הממלכתי ובוגרי החינוך החרדי. להלן הממצאים העיקריים:

גיל הנישואין: מבין כלל בוגרי החינוך הממלכתי-דתי 50% מהנשים מתחתנות עד גיל 24 ו-50% מהגברים מתחתנים עד גיל 27. לעומת זאת, שיעור המתחתנים מבין כלל בוגרי החינוך הממלכתי מגיע ל-50% בקרב הנשים בגיל 27.5 ובקרב הגברים בגיל 30.5. שיעור המתחתנים מבין בוגרי החינוך החרדי מגיע ל-50% בקרב הנשים בגיל 20 ובקרב הגברים בגיל 22. בנוסף, הגיל שבו השיעור הגבוה ביותר של מתחתנות בקרב נשים בוגרות החינוך הממלכתי-דתי הוא 22, שבו מתחתנות 10.3% מהבוגרות; הגיל המקביל לגברים בוגרי החינוך הממלכתי-דתי הוא 24, שבו מתחתנים 8.7%. בקרב בוגרי החינוך הממלכתי גיל השיא הוא 26 לבנות ו-29-28 לבנים, ובקרב בוגרי החינוך החרדי 20 לבנות ו-22 לבנים.

נתונים אלו מתייחסים לכלל ילידי השנים 1990-1973. אולם לאורך השנים הללו ניתן לזהות מגמות שינוי סותרות בין גברים ונשים: שיעור הגברים בוגרי החינוך הממלכתי-דתי המתחתנים בגיל צעיר עלה, בעוד ששיעור הנשים המתחתנות בגיל צעיר ירד, כך שלמעשה מצטמצם פער הגילים בין הגבר לאישה הנישאים. כך, שיעור הנשים המתחתנות עד גיל 20 ירד במהלך השנים מ-14.3% בקרב ילידות 1973 ל-10.6% בקרב ילידות 1990, ושיעור המתחתנות עד גיל 23 ירד מ-45.6% ל-39.5%. מנגד, שיעור הגברים המתחתנים עד גיל 20 עלה, בהתאמה, מ-2.3% ל-3.5% ושיעור המתחתנים עד גיל 23 עלה מ-19.1% ל-21.2%. מגמה מקבילה של עלייה בשיעור הגברים המתחתנים בגיל צעיר לעומת ירידה בשיעור הנשים העושות זאת נרשמה גם בקרב בוגרי החינוך החרדי, ואילו בקרב בוגרי החינוך הממלכתי המגמה היא אחידה: ירידה בשיעור המתחתנים בגיל צעיר הן נשים והן גברים.

רווקות מאוחרת: מכלל ילידות 1990-1973 בוגרות החינוך הממלכתי-דתי עומד שיעור הרווקות בנות 30 על 21.8%, בנות 35 על 15% ובנות 40 על 12.7%. בקרב הגברים בוגרי החינוך הממלכתי-דתי שיעור הרווקים בני 30 עומד על 31.5%, בני 35 על 19% ובני 40 על 15.2%.

הן שיעור הגברים והן שיעור הנשים בוגרי החינוך הממלכתי-דתי, המגיעים לגיל 30 בעודם רווקים, נשאר יציב מאוד לאורך השנים ולא חלו בו שינויי מגמה משמעותיים. אך בשיעור הרווקים והרווקות בני 35 חלה ירידה לאורך השנים: שיעור הרווקות בנות 35 הגיע לשיא של 16.2% בקרב ילידות 1974 ו-1976 ואילו בקרב ילידות 1982 עמד שיעור זה על 13.6%, ירידה ריאלית של 16% בשיעור הרווקות; שיעור הרווקים בני 35 בקרב ילידי 1977-1974 עמד על 19.6%-19.9%, אך לאחר מכן ירד בהדרגה עד לשיעור של 17.6% בקרב ילידי 1982, ירידה ריאלית של 13%.

גירושין: כמו בתחום הנישואין גם בתחום הגירושין מצויים בוגרי החינוך הממלכתי-דתי בתווך, בין בוגרי החינוך הממלכתי לבין בוגרי החינוך החרדי. כך, בטווח של 20 שנים מעת הנישואין עומד שיעור הגירושין בקרב בוגרי החינוך הממלכתי על 20%, בקרב בוגרי החינוך הממלכתי-דתי על 11% ובקרב בוגרי החינוך החרדי על 6.6%.

בהשוואה לאורך השנים נמצא, כי אין שינוי משמעותי בשיעור הגירושין בקרב בוגרי החינוך הממלכתי-דתי, בעוד שהן בקרב בוגרי החינוך הממלכתי והן בקרב בוגרי החינוך החרדי עלה במידה משמעותית שיעור זה. כך, למשל, בקרב המתחתנים עד גיל 21, מבין בוגרי החינוך הממלכתי-דתי, עלה במידה מינורית שיעור הגירושין בטווח של עשר שנים, מ-7.9% בקרב ילידי 1975-1973 ל-9% בקרב ילידי 1986-1985 – עלייה ריאלית של 13.9%; השיעור המקביל בחינוך הממלכתי הוא עלייה מ-18.7% ל-26.7% – עלייה ריאלית של 42.7%; ובקרב בוגרי החינוך החרדי העלייה היא מ-3.7% ל-6.2% –  עלייה ריאלית של 67.6%(!). בהשוואה בין המתחתנים עד גיל 23 ילידי 1975-1973 לילידי 1984-1982 ניתן לראות, שהייתה ירידה קלה בשיעור הגירושין בקרב בוגרי החינוך הממלכתי-דתי (מ-7.5% ל-7.4%), בעוד שבקרב בוגרי החינוך הממלכתי הייתה עליה משיעור גירושין של 16.1% לשיעור גירושין של 20.2% –  עלייה ריאלית של 25.5%; ובקרב בוגרי החינוך החרדי הייתה עלייה משיעור גירושין של 4% לשיעור גירושין של 5.5% –  עלייה ריאלית של 37.5%.

גירושין לפי גיל נישואין: בבדיקת ההבדלים בשיעורי הגירושין בין הנישאים לפי גיל נישואיהם נמצא, כי בקרב בוגרי החינוך הממלכתי-דתי, בכל טווח שנים שנמדד, שיעור הגירושין של המתחתנים בגיל 17 או 18 גבוה מאוד ויורד בהדרגה עד שמגיע למינימום בקרב המתחתנים בגיל 24-22. לאחר מכן עולה שיעור הגירושין באופן הדרגתי ומתון, ורק באמצע שנות ה-30, סביב גיל 35, הוא מגיע לשיעור הגירושין של המתחתנים בגיל 18-17. כך, למשל, שיעור הגירושין בטווח של 10 שנים מעת הנישואין בקרב המתחתנים בגיל 17 עומד על 17.6% ובקרב המתחתנים בגיל 18 עומד על 13.5%; השיעור ממשיך לרדת משנה לשנה ומגיע למינימום בקרב המתחתנים בגיל 24-22, שם הוא מתייצב על 7%. לאחר מכן שוב עולה בהדרגה שיעור הגירושין, ובקרב המתחתנים בגיל 33 מגיע ל-12.9%, מעט פחות משיעור הגירושין של המתחתנים בגיל 18.