הנישואין והגירושין בחברה הדתית לאומית סקירת נתונים

מחבר: אריאל פינקלשטיין

שנת ההוצאה: אייר התשע"ז, מאי 2017

בהוצאת: תנועת נאמני תורה ועבודה

תקציר

מסמך זה מציג ניתוח כמותני סטטיסטי ראשוני באשר לנישואין ולגירושין של בוגרי החינוך הממלכתי-דתי בהשוואה לבוגרי החינוך הממלכתי ולבוגרי החינוך החרדי. הנתונים על נישואין מבוססים על ניתוח הנתונים של כלל היהודים בוגרי מערכת החינוך ילידי השנים 1988-1973, ואילו הנתונים בנוגע לגירושין מבוססים על מדגם של שני שנתונים: ילידי 1973 וילידי 1983.

גיל הנישואין: הגיל שבו שיעור הנישואין בקרב נשים בוגרות החינוך הממלכתי-דתי מגיע למקסימום הוא גיל 22 (10.3% מהבוגרות), לעומת גיל 24 בקרב הגברים בוגרי החינוך הממלכתי-דתי (8.8%). לעומת זאת, גיל השיא של נישואין בקרב נשים בוגרות החינוך החרדי הוא 20 (24.5%), ובקרב גברים בוגרי החינוך החרדי הוא 22 (18.3%). לעומת זאת, גיל השיא של נישואין בקרב נשים בוגרות החינוך הממלכתי הוא 26 (8.5%), לעומת גילאי 29-28 בקרב גברים בוגרי החינוך הממלכתי (8.2% בכל שנה).

כמחצית מבוגרות החינוך הממלכתי-דתי מתחתנות עד גיל 24, בעוד ששיעור המתחתנים בקרב הגברים בוגרי החינוך הממלכתי-דתי מגיע ל-50% בגיל 27. מבין בוגרי החינוך הממלכתי, לעומת זאת, שיעור המתחתנים מגיע ל-50% בקרב הנשים בגיל 27.5 ובקרב הגברים בגיל 30.5. בקרב בוגרי החינוך החרדי, שיעור המתחתנים מגיע ל-50% בקרב הנשים בגיל 20 ובקרב הגברים בגיל 22.

בעוד נתונים אלו מתייחסים לכלל ילידי השנים 1988-1973, הרי שלאורך השנים הללו ניתן לזהות מגמות סותרות בין גברים ונשים בוגרי החינוך הממלכתי-דתי. כך, שיעור הגברים בוגרי החינוך הממלכתי-דתי המתחתנים בגיל צעיר עלה לאורך השנים: שיעור הגברים המתחתנים עד גיל 20 עלה פי שניים, מ-2.25% ל-4.45%, ושיעור הגברים המתחתנים עד גיל 23 עלה במהלך השנים הללו מ-19.1% ל-26%. לעומת זאת, בקרב הנשים בוגרות החינוך הממלכתי-דתי חלה ירידה הדרגתית בשיעור המתחתנות בגיל צעיר בקרב ילידות השנים 1984-1973, ולאחר מכן עלייה בקרב ילידות השנים 1988-1985, אם כי העלייה לא הדביקה את הירידה, כך שבמאזן הכולל ניתן להצביע על ירידה: כך, שיעור המתחתנות עד גיל 20 ירד לאורך השנים 1988-1973 מ-14.3% ל-12.2%, ושיעור המתחתנות עד גיל 22 ירד מ-34.6% ל-32.5%.

מגמה מקבילה של עלייה בשיעור הגברים המתחתנים בגיל צעיר לעומת ירידה בשיעור הנשים העושות זאת נרשמה גם בקרב בוגרי החינוך החרדי, ואילו בקרב בוגרי החינוך הממלכתי ישנה מגמה אחידה של ירידה בשיעור המתחתנים בגיל צעיר.

רווקות מאוחרת: שיעור הנשים בוגרות החינוך הממלכתי-דתי המגיעות לגיל 30 בעודן רווקות עומד על 21.8% לאורך השנים, לעומת 15.2% בגיל 35 ו-13.1% בגיל 40. בקרב הגברים בוגרי החינוך הממלכתי-דתי שיעור הרווקים בגיל 30 עומד על 31.7% לעומת 19% בגיל 35 ו-15.4% בגיל 40.

עם זאת, למרות המגמות שנזכרו לעיל ומצביעות על עלייה בשיעור הגברים המתחתנים בגיל צעיר לאורך השנים לצד ירידה בשיעור הנשים המתחתנות בגיל צעיר, הרי שהדבר כלל לא משפיע על גידול וירידה בתופעת הרווקות המאוחרת. זאת משום שהעלייה בשיעור המתחתנים בשנות העשרים המוקדמות באה על חשבון ירידה בשיעור המתחתנים באמצע שנות העשרים ובמחציתן השנייה, כך ששיעור המתחתנים והמתחתנות עד לגיל 30 – ובקרב הגברים אפילו כמה שנים קודם לכן – נותר יציב לאורך השנים, ובדומה לכך גם שיעור הרווקים עד גיל 35.

גירושין: כמו בתחום הנישואין, גם בתחום הגירושין מצויים בוגרי החינוך הממלכתי-דתי  בתווך שבין בוגרי החינוך הממלכתי לבין בוגרי החינוך החרדי. כך, בעוד מבין בוגרי החינוך הממלכתי-דתי ילידי שנת 1973 שהתחתנו עד גיל 41, התגרשו עד לגיל זה 12.6%, הרי שמבין בוגרי החינוך הממלכתי השיעור המקביל הוא 17.6% ומאידך בין בוגרי החינוך החרדי השיעור הוא 8.5%. הפערים נשמרים גם כאשר משקללים את מרחק השנים שבין הנישואין והגירושין: כך, בעוד ש-8% מבין בוגרי החינוך הממלכתי-דתי שהתחתנו עד גיל 31 התגרשו בעשור שלאחר הנישואין, הרי שבקרב בוגרי החינוך הממלכתי השיעור הוא 12.9%, ובקרב בוגרי החינוך החרדי השיעור הוא 4.7% בלבד.

על מנת לבחון שינויים בשיעור הגירושין לאורך העשור, ערכנו השוואה בין ילידי שנת 1973 וילידי שנת 1983 שהתגרשו עד גיל 31. באשר לבוגרי החינוך הממלכתי-דתי אין הבדלים ניכרים בשיעור המתגרשים בתקופה זו: 5.4% בקרב ילידי שנת 1973 לעומת 5.43% בקרב ילידי שנת 1983. לעומת זאת, בקרב בוגרי החינוך הממלכתי נרשמה ירידה בשיעור הגירושין בין שני השנתונים הללו, מ-8.3% בקרב ילידי שנת 1973 ל-6.8% בקרב ילידי שנת 1983, ואילו בקרב בוגרי החינוך החרדי נרשמה עלייה בשיעור הגירושין בתקופה זו מ-4.7% בקרב ילידי 1973 ל-5.9% בקרב ילידי שנת 1983.

גירושין לפי גיל נישואין: בחינת שיעור הגירושין כעשור לאחר הנישואין מלמדת כי בקרב בוגרי החינוך הממלכתי-דתי ישנו שיעור גירושין גבוה בקרב המתחתנים בגילאים 18-17 (17.9% בקרב ילידי שנת 1973 ו-14.1% בקרב ילידי שנת 1983) ובגיל 19 (כ-10% בשני השנתונים), כאשר שיעור הגירושין מגיע למינימום במחצית הראשונה של שנות העשרים (גילאים 25-20), אז הוא עומד על כ-7% בממוצע. החל מאמצע שנות העשרים מתחיל שיעור הגירושין לעלות באופן הדרגתי. כך, בחינה של שיעור המתגרשים מבין בוגרי החינוך הממלכתי-דתי בטווח של חמש שנים לאחר נישואיהם מלמדת כי השיעור דומה בקרב המתחתנים בגילאים 19-17 ובגילאים 36-31 (כ-7%), נמוך יותר בקרב המתחתנים בגילאים 30-26 (5.6%) ונמצא במינימום בקרב המתחתנים בגילאים 25-20 (2.8%).