לקוח מתוך: הנני שלחני, מתנדבים בצבא הבריטי כותבים/ עורך: יעקב מרגלית, יד טבנקין, המכון לחקר כוח המגן בהוצאת הקיבוץ המאוחד, שנת תשמ"ה