הסרטון: שתפו בואו איתנו לממ"ד הרגיל!

 

 

 

 הסירטון מבוסס ברובו על המחקר שכתב אייל ברגר על בסיס נתוני המיצ"ב. לקריאת המחקר המלא יש ללחוץ כאן.

 

תקציר

בעשור האחרון תופסת שאלת ההפרדה בין המינים בחינוך היסודי מקום מרכזי בשיח החינוכי סביב בתי הספר בחינוך הממלכתי דתי. במקביל, עם השנים חל גידול משמעותי במספר התלמידים הלומדים בכיתות נפרדות, שמספרם עולה כיום על מספר הלומדים בכיתות מעורבות. על פי רוב, ההפרדה המגדרית בבתי הספר היסודיים איננה עומדת בפני עצמה והיא חלק ממגמה חינוכית כוללת המכונה בעגה המקובלת 'תורניות', והכוללת מרכיבים נוספים כמו, למשל, הגדלת מספר שעות לימודי הקודש במערכת השעות ("תגבור תורני").

עד כה לא נערכו כמעט מחקרים הבוחנים את התוצאות החינוכיות של התחזקות החינוך הנפרד וה'תורני' בחינוך היסודי. מחקר זה בוחן לראשונה את ההישגים הלימודיים של תלמידים בבתי ספר מעורבים ונפרדים בחינוך הממלכתי-דתי היסודי. מסד הנתונים למחקר מתבסס על הישגי תלמידי כיתות ה' בכ-380 בתי ספר יסודיים בחינוך הממלכתי-דתי במבחני המיצ"ב במתמטיקה, אנגלית, מדעים ועברית בשנים תשע"ב ותשע"ג (כ-90% מבתי הספר היסודיים בחמ"ד).

ממצאי המחקר מראים כי במרבית המקצועות, הישגי התלמידים בבתי הספר המעורבים גבוהים מהישגי התלמידים בבתי הספר הנפרדים. במתמטיקה ובמדעים הישגי התלמידים בבתי הספר המעורבים גבוהים במקצת: במתמטיקה הציון הממוצע של תלמידים בבתי ספר מעורבים עומד על 556, לעומת ציון ממוצע של 548 בקרב תלמידים בבתי ספר נפרדים, ובמדעים הציון הממוצע של תלמידים בבתי ספר מעורבים עומד על 532, לעומת ציון ממוצע של 527 בקרב תלמידים בבתי ספר נפרדים. בעברית, לעומת זאת, הישגי התלמידים בבתי הספר הנפרדים גבוהים במקצת מהישגי התלמידים בבתי הספר המעורבים (531 ו-525, בהתאמה). באנגלית נמצאו פערים משמעותיים בהישגים בין תלמידי החינוך המעורב והנפרד: הציון הממוצע של תלמידים בבתי ספר מעורבים גבוה מהציון הממוצע של תלמידים בבתי ספר נפרדים ב-14 נקודות (510-524). נתון זה עשוי להצביע על כך שהבעיה שנמצאה במחקרים קודמים של תנועת נאמני תורה ועבודה בתחום לימודי האנגלית בחינוך הממלכתי-דתי, הינה חמורה יותר בקרב תלמידי החינוך הנפרד.

השוואת הישגי התלמידים בבתי ספר מעורבים ונפרדים לפי הרמה הסוציו-אקונומית של התלמידים מעלה כי בקרב תלמידים מרקע סוציו-אקונומי גבוה, הישגי התלמידים בבתי הספר המעורבים גבוהים מהישגי התלמידים בבתי הספר הנפרדים באופן עקבי בכל המקצועות (ב-4 נקודות בעברית, ב-5 נקודות במתמטיקה, ב-10 נקודות במדעים וב-42 נקודות באנגלית). כמו כן, בקרב תלמידים מרקע סוציו-אקונומי בינוני הישגי התלמידים בבתי הספר המעורבים גבוהים מהישגי התלמידים בבתי הספר הנפרדים במתמטיקה (9+), במדעים (10+) ובאנגלית (16+), אך נמוכים יותר בעברית (6-). בנוגע לתלמידים מרקע סוציו-אקונומי נמוך, הנתונים הזמינים לא מאפשרים להסיק מסקנות מהימנות אודות ההבדלים בהישגים הלימודיים בין תלמידי החינוך המעורב והנפרד.

בחינת ההישגים הלימודיים של תלמידים בבתי ספר מעורבים לעומת ההישגים הלימודיים של תלמידים בבתי ספר נפרדים לפי מגדר, העלתה כי על פי רוב הפערים בהישגים לטובת בתי הספר המעורבים ניכרים יותר בקרב הבנים מאשר בקרב הבנות.

מבחני המיצ"ב החיצוניים אינם עוסקים רק במבחני הישגים, והם כוללים גם סט נרחב של שאלות בתחומים אחרים, ובכלל זה שאלה אודות חשיבות לימוד המקצועות עליהם נבחנים במיצ"ב בעיני התלמידים. שאלה זו מספקת למעשה אינדיקציה לחשיבות הסובייקטיבית שמעניקים התלמידים למקצועות החול השונים, ומלמדת על המוטיבציה של התלמידים ללמוד ולהשקיע במקצועות החול.

הנתונים מלמדים כי הן בכלל בתי הספר דוברי העברית, הן בחינוך הממלכתי-דתי המעורב והן בחינוך הממלכתי-דתי הנפרד, סדר חשיבות המקצועות בעיני התלמידים הוא זהה: 1) אנגלית, 2) מתמטיקה, 3) עברית ו-4) מדעים. השוואה בין בתי הספר המעורבים לבין בתי הספר הנפרדים בנקודה זו מעלה כי התלמידים בבתי הספר המעורבים מייחסים חשיבות רבה יותר לכל אחד ממקצועות החול עליהם נבחנים במיצ"ב. 94% מהתלמידים בבתי הספר המעורבים ציינו כי חשוב להם ללמוד אנגלית, לעומת 87% מהתלמידים בבתי הספר הנפרדים. 90% מהתלמידים בבתי הספר המעורבים ציינו כי חשוב בעיניהם ללמוד מתמטיקה, לעומת 85% מהתלמידים בבתי הספר הנפרדים. 88% מהתלמידים בבתי הספר המעורבים ציינו כי חשוב להם ללמוד עברית, לעומת 85% בבתי הספר הנפרדים. 83% מהתלמידים בבתי הספר המעורבים ציינו כי חשוב בעיניהם ללמוד מדעים, לעומת 69% בבתי הספר הנפרדים.

  

 ________________________________________________________________