הפעלה 1-מחיל אל חיל

 

 

 

 

הפעלה 1: "מחיל אל חיל"*

רקע

לצעיר הדתי יש מיגוון של אפשרויות בחירה לגבי השירות בצה"ל. הוא יכול להתגייס לשירות רגיל, להתנדב ליחידה קרבית, להשתלב בישיבת הסדר, או לדחות את שירותו וללכת למכינה או לישיבה גבוהה. כל אחת מאפשרויות אלה כרוכה בהכרעה אישית המבוססת על שיקולים מסוגים שונים – אישיים, חברתיים, דתיים ולאומיים. זו החלטה קשה, כי כרוכות בה מחויבויות שונות – של המשך קיום מצוות ושמירה על אורח חיים דתי, של לימוד תורה, של הגנה על מדינה ועל הארץ ושל אחריות לכלל החברה הישראלית.

בהפעלה זו יבחנו המשתתפים את האפשרויות השונות ויבררו את היתרונות והחסרונות שבכל בחירה.

מטרות

1.    להציג לפני המשתתפים את השירות הצבאי כמוקד בעל חשיבות רבה להכרעות אישיות, דתיות ולאומיות.

2.    להבהיר למשתתפים שבכל בחירה יש רווחים לצד ויתורים.

מהלך הפעילות

1.    מקיימים דיון קצר על תוכניותיהם של המשתתפים לגבי התקופה שאחרי סיום לימודיהם בכיתה י"ב.

2.    מחלקים את המשתתפים לחמש קבוצות. כל קבוצה מקבלת היגד אחד (נספח 1).

3.    כל קבוצה מתבקשת להשלים את הטבלה בהתאם להיגד שבידיה (נספח 2).

4.    לאחר ביצוע המשימות שבדפים מציגה כל קבוצה את ההיגד שדנה בו ואת תשובותיה.

5.    מקיימים דיון מסכם סביב השאלות הבאות:

א.   אלו מאפשרויות הבחירה המופיעות בהיגדים מקובלות יותר על המשתתפים? אלו מקובלות פחות?

ב.    מה הם השיקולים המרכזיים שהועלו?

ג.    באיזו מידה חשובה דעתם של "האחרים"? מדוע?

ד.    מה הן הנורמות המקובלות בחברת המשתתפים בנושא זה? כיצד הן נקבעות?

ה.    כיצד מתייחסים המשתתפים למי שבוחר שלא על פי הנורמה המקובלת?


נספח 1: היגדים לקבוצות

היגד לקבוצה א:

בנימין החליט להתגייס ליחידה קרבית.

היגד לקבוצה ב:

יוסף החליט להתגייס ליחידה עורפית.

היגד לקבוצה ג:

דן החליט ללכת למכינה.

היגד לקבוצה ד:

נפתלי החליט ללכת לישיבת הסדר.

היגד לקבוצה ה:

אשר החליט ללכת לישיבה גבוהה.

נספח 2: דף משימות לקבוצות

ענו על השאלות הבאות בהתאם להיגד שבידיכם:

1.    הציעו מספר נימוקים לבחירה:

א. ________________________________________________

ב.  ________________________________________________

ג.  ________________________________________________

2.    אלו אפשרויות אחרות עומדות בפניו?

א. ________________________________________________

ב.  ________________________________________________

ג.  ________________________________________________

3.    מה חושבים על הבחירה?

תומכים – כן או לא?

נימוקים

חבריו בכיתה

חברים או מכרים שכבר משרתים בצבא

הוריו

בני משפחה אחרים

הנורמות והערכים

המקובלים בחברה שלנו

הנורמות והערכים

המקובלים במדינה

4.    מהי עמדתכם כלפי הבחירה המופיעה בהיגד שלכם? האם אתם תומכים בה או מתנגדים לה? מדוע? _______________________________

       __________________________________________________


*     הפעלה זו מבוססת על הפעלות של מינהל חברה ונוער במשרד החינוך: "מחיל אל חיל", בחוברת עת להחליט ועת לעשות, עמ' 20; "החלטה – קשה איתה ואי אפשר בלעדיה", בחוברת המעבר לחיי צבא, עמ' 27.

קובץ מצורף