הפעלה 3-"הם" החילוניים ו"אנחנו" הדתיים

 

 

 

 

הפעלה 3: "הם" – החילונים ו"אנחנו" – הדתיים

רקע

מפגש בין דתיים לחילונים הוא מבחינות רבות סוג של מפגש ביןתרבותי. מפגש בין בני תרבויות שונות הוא מפגש בין מערכות שונות של ערכים, סדרי חברה, קודים התנהגותיים, נורמות וסביבות חיים. לרוב כרוך המפגש הביןתרבותי גם בקונפליקטים ובמתחים בתחומי החיים השונים.

יש משמעות רבה לתפיסה הרווחת בקרב בני תרבות אחת כלפי האחרת. ניתן להבחין בארבע תפיסות מרכזיות:

1.    התלהבות מהתרבות האחרת עד כדי התבטלות בפניה

       תפיסה זו בעייתית, כי היא גורמת לאיבוד ההערכה העצמית, לניוון תרבותי ולנכונות להתבוללות.

2.    פסילת התרבות האחרת ושלילתה מן היסוד

       גם תפיסה זו היא בעייתית, כי היא מביאה להתייחסות שחצנית ומתנשאת.

3.    פסיחה על שתי הסעיפים

       שתי התרבויות נתפסות כמושכות, אך גם כסותרות זו את זו. תפיסה זו מביאה לבלבול בזהות ולקונפליקט פנימי מתמיד, ועלולה לגרום לאיקביעות בהתנהגות.

4.    שילוב בין שתי התרבויות

            תפיסה פלורליסטית המציגה את האפשרות לשילוב בין התרבויות, או לדוקיום הרמוני ביניהן מתוך כבוד הדדי, כאשר שתיהן נתפסות כבעלות היבטים חיוביים ומועילים.

אם ננסה להקביל תפיסות אלה ליחסו של הצעיר הדתי לתרבות החילונית (המכונה גם "המערבית" או "המודרנית"), נוכל להבחין בארבעת הדפוסים הללו:

1.    התלהבות מהתרבות החילונית עד כדי ויתור על אורח החיים הדתי ("הורדת הכיפה").

2.    היבדלות מוקצנת מהתרבות החילונית תוך פסילתה והתייחסות מבטלת ומתנשאת כלפיה ("כולם מסוממים ומושחתים").

3.    פסיחה על שתי הסעיפים – בלבול זהות ותחושת מתח ותלישות, וכתוצאה מכך חוסר עקביות בהתנהגות ("יציאה לחופשה זמנית מהדת").

4.    נכונות לאמץ מתוך התרבות המודרנית והחילונית את הדברים הראויים, ללא ויתור על התרבות ועל אורח החיים הדתי.

בהפעלה זו יבררו המשתתפים לעצמם את תחושותיהם ואת עמדותיהם ביחס לצעירים חילונים ולמפגש איתם.

מטרות

1.    לברר את התחושות הכרוכות במפגש בין דתיים לחילונים.

2.    לברר את העמדות הראשוניות כלפי המפגש.

מהלך הפעילות

1.    מבקשים משני מתנדבים להיכנס למרכז המעגל. האחד עומד על כיסא, והאחר יושב למרגלותיו.

2.    מסבירים ליושב למטה שעליו להתייעץ עם חברו בקשר לבעיה אישית שיש לו (בלימודים, במשפחה או ביחסיו החברתיים), ומתפתחת שיחה בין השניים.

3.    מחליפים תפקידים: זה שעמד על הכיסא מתיישב ומבקש עזרה מחברו, שעומד עכשיו על הכיסא ומוכן להושיט עזרה.

4.    מקיימים דיון סביב הנקודות הבאות:

א. איך הרגיש כל אחד מהשותפים למשחק?

ב. כיצד התנהג כל אחד מהשותפים למשחק – בתוקפנות? ברגישות? בפסיביות? באסרטיביות?

ג. האם חלו שינויים בהתנהגותם של השחקנים במהלך המשחק?

ד. איזה תפקיד הרגיש כל אחד מהם נוח יותר? מדוע?

5.    בשלב זה מבקשים מהמשתתפים ליצור הקבלה בין המשחק לבין המפגש עם חילונים. לצורך זה מתחלקים המשתתפים לקבוצות בנות 5-3 אנשים ומחלקים להם את דף התרגיל (נספח 1).

6.    כל קבוצה מציגה את עמדתה ואת נימוקיה.

7.    חשוב להגיע למצב שבו יבינו המשתתפים את ההשתמעויות של כל עמדה (על פי הדגם שהוצג בדברי הפתיחה).

נספח 1: דף תרגיל

"הם" – החילונים ו"אנחנו" – הדתיים        

בחרו באפשרות המתארת בצורה הנכונה ביותר, לדעתכם, את מצב היחסים בין   דתיים ("אנחנו") לבין חילוניים ("הם") בעת המפגש ביניכם, ונמקו את עמדתכם.

אפשרות א: אנחנו ה"נמוכים", הם ה"גבוהים".

נימוקים:

1.    __________________________________________________

2.    __________________________________________________

3.    __________________________________________________

אפשרות ב: אנחנו ה"גבוהים", הם ה"נמוכים".

נימוקים:

1.    __________________________________________________

2.    __________________________________________________

3.    __________________________________________________

אפשרות ג: אנחנו באותו גובה, אבל הקשר בינינו הוא בעייתי ביותר.

נימוקים:

1.    __________________________________________________

2.    __________________________________________________

3.    __________________________________________________

אפשרות ד: אנחנו באותו גובה, ויכול להיות קשר בינינו.

נימוקים:

1.    __________________________________________________

2.    __________________________________________________

3.    __________________________________________________

קובץ מצורף