תנועת נאמני תורה ועבודה ביצעה מחקר מקיף הבוחן לראשונה את ההישגים הלימודיים של תלמידים בבתי ספר מעורבים ונפרדים בחינוך הממלכתי-דתי היסודי, כאשר הוא מתבסס על הישגי תלמידי כיתות ה’ בחינוך הממלכתי-דתי במבחני המיצ”ב במתמטיקה, אנגלית, מדעים ועברית.

המחקר, מצא כי בניגוד למחשבה השכיחה, הרי שבמרבית המקצועות הישגי התלמידים בבתי הספר המעורבים היו גבוהים יותר מהישגי התלמידים בבתי הספר הנפרדים. 

– כל זאת, כאשר הממ”דים המעורבים הם הרבה יותר אינטגרטיביים וקולטים שיעורים הרבה יותר גבוהים של תלמידים מרקע סוציו-אקונומי נמוך, ביחס לבתי הספר הנפרדים.

הנתונים מפריכים חלק גדול מהחששות של ההורים אשר בוחרים פעמים רבות בחינוך נפרד רק בגלל היותו הומוגני יותר. תוצאות המיצב מחזקות את האמונה בכוחו של הממ”ד האינטגרטיבי והמעורב, זה שגידל מאות אלפי ילדים לחיים של תורה ומצוות.

ניתן לטעון לכאורה שהציונים הגבוהים יותר בחינוך המעורב נובעים מלימוד מספר גבוה יותר של שעות בחינוך המעורב. ואולם נתונים נוספים שנאספו מדו”חות המיצ”ב, מראים כי תלמידי החינוך המעורב גם מייחסים חשיבות רבה יותר ללימוד כל אחד מארבעת מקצועות המיצ”ב – מתמטיקה, מדעים, עברית ואנגלית. מדד זה אינו תלוי במספר שעות הלימוד.