הצעה לחוזה העסקת רב

 

הסכם 

שנערך ונחתם ב[מקום] ביום [תאריך]

בין

[קהילת / ‏בית הכנסת] “[שם]” (להלן: “הקהילה”) מצד אחד 

לבין 

הרב [שם], ת.ז. [00000000-0] (להלן: “הרב”) מצד שני

הואיל              והקהילה מעוניינת להעסיק את הרב בתפקיד רב הקהילה.

והואיל             והרב מעוניין לעבוד בקהילה בתפקיד רב הקהילה.

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

תפקידי הרב במסגרת כהונה במשרה מלאה הם (רשימת של דוגמאות אפשריות):

1. לשמש כמנהיג הרוחני של הקהילה.

2. להוות את הסכמות ההלכתית בכל ענייני הציבור, ולענות גם על שאלות הלכתיות פרטיות.

3. לענות לשאלות חברים בנושאים רוחניים, אישיים והלכתיים.

4. להיות אחראי על סדרי בית הכנסת והתפילה בציבור בימי חול, בשבתות וחגים (כאשר הביצוע המעשי בידי הגבאים בהנחיית הרב).

5. להפעיל חוגים לחברי הקהילה בהתאם לדרישות ולצרכים.

6. להפעיל חוג בר/בת מצווה.

7. להשתדל להיות נוכח ולהשתתף באירועי הקהילה (ישיבות, אסיפות, מסיבות) ובכנסים מתאימים של רבנים.

8. להיות נציג בכיר של הקהילה לצורך גיוס כספים בארץ ובחו”ל, ולעזור בתחום הזה עד כמה שאפשר.

9. להיות אחראי על הוצאת עלון סדיר (הביצוע המעשי על ידי מתנדבים).

10. ליזום יחד עם חברי הוועד קשרים מקומיים לצורכי הסברה, פרסומת, ולצורך יצירת מקורות מימון.

11.  לסייע בעבודת הוועד ונושאי התפקידים בקהילה.

12.  לפעול לגיוס חברים חדשים.

13.  לעשות כל פעולה אחרת שהיא ממין העניין ואשר הוסכם עליה ע”י הרב וועד הקהילה. כגון:

        ·            פיתוח הקהילה

        ·            הכנת דרשות ושיעורים לשבתות ולחגים

        ·            הכנת שיעורים

        ·            הנחיית טקסי מעגל החיים

        ·            ביקור חולים וליווי רוחני

        ·            שיעורים במוסדות שונים בעיר ובסביבה

        ·            מעורבות בין-קהילתית

        ·            מפגשים עם אנשי דת לא-יהודים מהסביבה

        ·            השתתפות בכנסים ושיעורים

        ·            פיתוח מקצועי בסמינרים, כנסים וכדו’.

הרב יבצע את כל תפקידיו בהתאם ובכפוף לתקנון הקהילה.

תנאי ההעסקה של הרב עבור משרה [מלאה/חלקית}:

1. שכר הרב ייקבע לפי תעריף / טבלה.

2. משכורת הרב: משכורת חודשית: [מספר] ₪ ברוטו.

להלן מרכיבי התנאים הסוציאליים לרב המועסק ע”י הקהילה:

הפרשה לתגמולים עובד 5% , מעביד 5%, פיצויים מעביד 8.33%. הפרשות המעביד יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים, וזאת בהתאם להוראת סעיף  14 (מצורף) לחוק פיצויי פיטורים – הפוליסה תהיה ע”ש העובד.

בנוסף, קרן השתלמות 2.5% ע”י העובד, ו-7.5% ע”י הקהילה.

3. הקהילה תממן פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה עבור הרב במסגרת התנאים הסוציאליים לפי סעיף 2.

4. כל אותם הסכומים לטובת גמלה המפורטים בסעיפים 2 ו- 3 יועברו לקופת פנסיה קיימת או ביטוח מנהלים קיים, או לקרן חדשה שתפתח ע”ש הרב, עפ”י בקשתו. הפוליסה תהיה על שם הרב ובבעלות הקהילה, עד לסיום עבודת הרב. בתום העבודה תועבר הפוליסה לרב.

5. מעבר למשכורת ישולמו לרב:

 א.החזר ע”ס קבוע מראש עבור שימוש לצורך עבודה בטלפון נייד החל מחודש […]. החזר  עבור חודשים […] ינתן רטרואקטיבית ע”ס 85% מסכום ההוצאה, זאת על-מנת לאמוד את הסכום הגלובלי באופן ההגון ביותר.

 ב. החזר הוצאות נסיעה לצורכי עבודה ע”פ קבלות על נסיעות במוניות בתוך העיר, וע”פ דיווח על נסיעות בינעירוניות – באוטובוס לצורך מילוי תפקידו כרב קהילה. במידה וייעשה שימוש ע”י הרב ברכבו הפרטי, ישולם החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף של 1.3 ₪ לק”מ נסיעה, בכפוף להעברת דיווח לקהילה.

6. תוענק קרן לקניית ספרים ע”ס 160 ₪ לחודש, ספרים אלו יישארו בבעלות הקהילה. כמו-כן, הקהילה תציע לשכה מתאימה בשביל עבודתו של הרב.

היקף המשרה:

היקף המשרה הוא [מספר] %.

תוקף ההסכם:

1. תוקף ההסכם הינו ל[שנה אחת / (מספר עד מקסימום של ארבע שנים], החל מיום [תאריך] ועד יום [תאריך].

2. אם שני הצדדים רוצים בכך, אזי בתום התקופה ניתן לחדש את ההסכם הזה, או לנסח מחדש את תנאי ההתקשרות בין הצדדים, לפי הכללים המפורטים בתקנון הקהילה, סעיף 15 (ז’).

חופשות חגים שבתות וימי מחלה:

  1. הרב יהיה זכאי בכל שנה לחופשה בהיקף של [מספר] ימי עבודה. החופשה כאמור תהיה ניתנת לפיצול.

     ימי מחלה, הבראה, ונסיעות ע”פ חוק.

 2.בנוסף, יהיה הרב זכאי ל[מספר] שבתות חופשיות בשנה

 3. לרב יהיה יום חול חופשי אחד בשבוע (לבד מיום ו’).

4.כל האמור לעיל בפרק זה ייעשה בתיאום עם ועד הקהילה.

__________________   _______________                       _________________

יו”ר הקהילה                         גזבר                                        הרב

_________________                  _________________

מקום                                                  תאריך

* ההצעה נוסחה ע”י הרב ד”ר אבי קדיש, חבר הנהלת נאמני תורה ועבודה