*ההצעה נערכה ע"י הרב ד"ר אבי קדיש, חבר הנהלת נאמני תורה ועבודה

[קהילת / ‏בית הכנסת] "[שם]"

[מקום] 

תקנון העמותה

מספר העמותה 00-000-000-0

חלק ראשון: שם וכתובת

1. שם עמותה: העמותה תיקרא [קהילת/ביה"כ] ["שם", מקום]

2. מען העמותה: [כתובת]

3. מען לתכתובת: [כתובת / ת. ד. / מייל]

4. כל פעילות העמותה מתנהלת לפי חוק העמותות, התש"ן – 1980.

חלק שני: מטרות העמותה

5. ערכי היסוד של העמותה הם אהבת השם, תורת ישראל, עם ישראל ומדינת ישראל.  בהתאם לכך, מטרות העמותה הינן:

 א. לנהל חיי קהילה ובית הכנסת ב[שם המקום] עבור כלל התושבים בסביבה. ניהול הקהילה ובית הכנסת יהיה על פי ההלכה.

ב. להציע לתושבים ב[שם המקום] חיי קהילה חמים ופתוחים, שבהם המשפחות פותחות את בתיהן אחת לשנייה (ובמיוחד בשבתות ובחגים).

ג. לפעול בדרכי נועם כדי לקדם לימודי תורה ויהדות בעיר בשיטות מגוונות.

ד. לפעול בדרכי נועם לחזק את שמירת המצוות בין אדם לחברו ובין אדם למקום, על ידי פעילות קהילתית, חברתית, תרבותית וחינוכית בעיר.

ה. לקיים פעילויות חברתיות, ובמיוחד פעילויות שבהן כל המשפחה פועלת ביחד.

ו. לקיים פעילויות חברתיות הקשורות למועדי ישראל ולמעגל החיים.

ז. העמותה גם תקדם כל פעילות אחרת העשויה לסייע בהשגת המטרות הנ"ל.

ח. ‏לשם קידום מטרותיה, רשאית העמותה לבצע עסקאות בנקאיות ואחרות, לגבות דמי חבר, לקבל תשלומים ולבצע תשלומים, ולקבל תרומות והקצבות מאישים ומוסדות אחרים. כמו כן, רשאית העמותה לעשות כל פעולה אחרת במסגרת החוק והתקנון כדי לקדם את מטרותיה.

חלק שלישי: מנהל תקין

6. העמותה הינה מוסד ללא כוונות רווח, והגבאים וחברי הוועד (ראו להלן סעיף 11) בעמותה פועלים למענה מבלי לקבל כל טובות הנאה. הכנסות העמותה לא יחולקו בין חבריה, אלא ישמשו אך ורק לקידום מטרות העמותה.

7. במסגרת העמותה לא תתנהל כל פעילות מפלגתית.

חלק רביעי: חברות בעמותה

8. החברות בקהילה לפי הכללים הבאים:

א. כל תושב/ת [שם המקום] מגיל 18 ‏ומעלה רשאי לבקש להצטרף לעמותה ולהתקבל כחבר/ה בעמותה. "חבר" בסעיפים שלהלן משמע גם "חברה".

ב. חברים בעמותה מקבלים על עצמם את תקנון העמותה על כל המשתמע מכך.

ג. דמי החבר השנתיים בעמותה הינם [אחידים / בסכום אחיד עבור משפחות ובסכום אחיד עבור יחידים], למשפחה או ליחידים המבקשים להצטרף לעמותה. במקרים יוצאי דופן יוכל החבר לפנות ‏לגזבר או ליו"ר ולבקש הנחה בדמי החבר. מתן הנחות יהיה בפיקוחה של ועדת הביקורת.

ד. הפסקת חברות

1) באם הודיע החבר בכתב כי ברצונו להפסיק את חברותו בעמותה.

2) במקרה ולא עמד החבר בביצוע התשלומים במשך חצי שנה ללא תיאום מראש עם ועד העמותה, רשאי ועד העמותה להחליט על הוצאת החבר מהעמותה לאחר שניתנה לו האפשרות לטעון את טענותיו ולתקן את הליקוי. כמו כן, רשאי החבר לערער על החלטת הועד בפני האספה הכללית, וקביעתה של זו תהיה סופית.

3) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת את התשלומים שמגיעים לעמותה מן החבר עד לערב פקיעת החברות.

4) לפי הצעת הוועד, רשאית האספה הכללית להחליט על הוצאת חבר מן העמותה במידה ולא קיים את הוראות העמותה או החלטות האספה הכללית, או פעל בניגוד למטרות העמותה. בכל מקרה יינתן לחבר הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו ולתקן את המעוות.

חלק חמישי: זכויות וחובות החבר

9. זכויותיו וחובותיו של החבר הן:

א. חבר בעמותה זכאי להשתתף בכל אספה כללית. לכל חבר בעמותה זכות הצבעה אחת, ובמקרה של חברות משפחתית זכות הצבעה לכל אחד מבני הזוג.

ב. לכל חבר בעמותה זכות להיבחר למוסדות העמותה.

ג. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

ד. כל חבר זכאי למקומות תפילה קבועים, לו ולבני משפחתו מדרגה ראשונה (ילדים לא נשואים) הגרים ב[שם המקום], תמורת תשלום חד פעמי אשר ייקבע על-ידי הוועד.

ה. לכל חבר בעמותה זכות קדימה בעריכת שמחות-מצווה במבנה העמותה ושימוש ברכושה (לעומת מתפלל קבוע שאינו חבר), וזאת בהתאם לכללים שייקבעו על-ידי ועד העמותה. אולם אם הרכוש כבר הושכר אין לחבר זכות עליו. כמו כן, חבר בעמותה יקבל הנחה בדמי השכירות.

ו. לכל חבר העמותה העורך שמחה (כגון בר מצווה, שבת חתן) תינתן זכות ראשונה לעניין כל שבעת העליות ושאר הכיבודים (פתיחה, הוצאה, הגבהה וגלילה). במקרה של שתיים או יותר שמחות באותה שבת, יחליטו הגבאים על חלוקת הכיבודים. במקרה של חיוב באותה שבת הגבאיים יחליטו לגבי חלוקת הכיבודים.

ז. ועד העמותה רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.

ח. על חברי העמותה לשלם בדייקנות מס חבר לעמותה.

חלק שישי: האספה הכללית

10. נהלי האספה הכללית:

א. האספה הכללית של חברי העמותה היא המוסד העליון של העמותה והיא הריבון בה.

ב. האספה הכללית תתכנס לפחות פעם אחת בכל שנה עברית, רצוי בתחילת השנה לאחר החגים [במוצאי שבת פרשת נח / בחודש מרחשון]. שעת קיומה ייקבע על-ידי הוועד.

ג. הוועד יכול לזמן אספה כללית יוצאת מן הכלל בכל עת שהוא מוצא לנכון.

ד. לפי דרישה בכתב של שליש מחברי העמותה חייב הוועד לכנס אספה כללית תוך 21 ‏ימים לכל הפחות, וחודש לכל היותר, מיום קבלת הדרישה.

ה. ועד העמותה ייבחר אחת ל[שנה/שנתיים] על-ידי האספה הכללית, וכן ייבחרו הגבאים אחת לשנה (ר' סעיף 12).

 ו. במקרה חריג, כל עוד לא נבחר ועד חדש במועדו ימשיך הוועד הקיים בכהונתו [עד תום השנה העברית]. [אם עד סוף השנה העברית לא התקיימו בחירות, כהונתו של הוועד הקיים תסתיים וסמכויותיו בטלות. במקרה זה לא יהיה ועד מכהן לעמותה עד שיערכו בחירות חדשות באספה הכללית, רצוי בהקדם האפשרי.]

ז. האספה הכללית השנתית תקבל דו"ח על פעולות ועד העמותה וּועדת הביקורת (ר' להלן), תדון בהם ובדו"ח הכספי, ובהצעת התקציב שהגיש ועד העמותה, ותחליט על אישורם, וזאת בנוסף לשאר הנושאים שבסדר היום.

ח. סדר היום של האספה הכללית ייקבע על-ידי הוועד ויכלול הגשת דו"ח פעולות של השנה החולפת, דו"ח ועדת הביקורת, דו"ח המצב הכספי של העמותה, הצעת תקציב ואישורה.

‏ט. כל חבר יהיה רשאי לבקש מוועד העמותה בתוך שבעה ימים מיום פרסום ההודעה על כינוס האספה הכללית לכלול נושא לדיון שיפרט בבקשתו. הוועד יכלול את התוספת בסדר היום על ההודעה שבלוח המודעות לפחות שבעה ימים לפני מועד כינוס האספה הכללית.

י. לא יעלה נושא לדיון באספה אלא אם כן נכלל בסדר היום הנ"ל.

יא. הוועד חייב לזמן תוך חודש אספה כללית אם הוגשה בקשה בכתב על-ידי ועדת הביקורת.

יב. האספה הכללית רשאית לדון ולהחליט רק אם נוכחים בה 50% ‏מבעלי זכות ההצבעה. [אם בשעה שנקבעה לא נוכחים מספיק חברים, נדחית האספה לחצי שעה וכעבור זמן זה ייחשבו החברים הנוכחים למניין חוקי.]

יג. כל החלטות האספה מתקבלות בהצבעה גלויה וברוב רגיל של המשתתפים אלא אם כן הוחלט אחרת באותה אספה. יוצאים מן הכלל:

1) החלטות על שינוי התקנון ופירוק העמותה דורשות רוב מיוחס של 67% מחברי העמותה הנוכחים באספה. הבחירות תיערכנה בקלפי וההצבעה תהיה חשאית.

2) ‏החלטות על בחירת רב לקהילה, ועל אישור ההסכם אתו או על חידושו (ר' סעיף 15), דורשות רוב מיוחס של [60%/67%] מחברי העמותה הנוכחים באספה. הבחירות תיערכנה בקלפי וההצבעה תהיה חשאית.

3) הבחירות לוועד של העמותה (ר' סעיף 11) תיערכנה בקלפי וההצבעה תהיה חשאית.

4) בכל מקום בו תיערך הצבעה חשאית, ימנה הוועד שלושה חברים שאינם חברי הוועד אשר יטפלו בקיום הבחירות וספירת הקולות.

 יד. באספה הכללית ינוהל פרוטוקול. הפרוטוקול ייחתם בידי יו"ר הועד המכהן או היוצא ומשנחתם בידו יהווה הוכחה לתוכנו, לכשרות כינוס האספה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

טו. [ספר הפרוטוקולים של העמותה יישמר בארון סגור בבית הכנסת. לחברי העמותה זכות לעיין בו. ספר הפרוטוקולים יהיה כרוך/ ספר הפרוטוקולים של העמותה יפורסם באתר בית הכנסת ברשת אינטרנט / ספר הפרוטוקולים של העמותה יישלח לחברי העמותה ברשימת הדוא"ל של הקהילה] כדי לאפשר לחברי העמותה לעיין בו בשקיפות גמורה.

חלק שביעי: ועד העמותה

11. נהלי ועד העמותה:

  א. כל חברי העמותה רשאים להציג מועמדות ולהיבחר לחברות בוועד העמותה.

 ב. מספר חברי הוועד ייקבע בהחלטת האספה הכללית, ולא יהיה פחות מ-5 חברים, ולא יותר מ-15 חברים, כאשר אחד מביניהם ייבחר על-ידי הגבאים לייצג אותם בוועד (על בחירת הגבאים ראו להלן סעיף 13).

 ג. יו"ר ועד העמותה יהיה החבר שקיבל את המספר המרבי של הקולות בבחירות לוועד. במקרה של תיקו יתקיים סבב שני בין שני החברים שזכו באותו מספר קולות.

 ד. חברי הוועד יבחרו מביניהם מזכיר וגזבר. יושב הראש אינו יכול לשמש גם מזכיר ו/או גזבר.

ה. חברי הוועד ייבחרו לתקופה של [שנה/שנתיים]. אולם חבר לא יוכל לשמש כחבר ועד יותר מ[ארבע] שנים רצופות.

 ו. נתפנה מקומו של חבר ועד, רשאים הנותרים לפנות לחבר אחר של העמותה, ולמנותו כחבר ועד אשר ימלא את כל תפקידיו של החבר שפרש עד לאסיפה הכללית הקרובה. עד למינוי כזה רשאים הנותרים להמשיך לפעול.

 ז. חבר ועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים למנות חבר עמותה אחר כדי למלא את מקומו עד שישוב למלא תפקידיו, או עד למינוי חבר אחר תחתיו, לפי המוקדם.

ח. האספה הכללית תהיה רשאית לפטר חבר ועד לפני תום תקופת כהונתו באמצעות החלטה שנתקבלה ברוב של שני שליש, ובלבד שניתנה לחבר הזדמנות להופיע בפני האספה ולטעון את טענותיו בהקשר לכך בטרם נתקבלה החלטת פיטורין כאמור.

ט. הוועד יתאסף בכל מוֹעד שימצא לנכון ובנוכחות של לפחות שלושה חברים.

 י. דיוני הוועד יירשמו בפרוטוקול והחלטות תפורסמנה [בעלון השבועי/החודשי של בית הכנסת / באתר בית הכנסת ברשת האינטרנט / ברשימת הדוא”ל לחברי הקהילה].

יא. במקרה שחבר או חברים מחברי הוועד חדלים למלא את תפקידם רשאים חברי הוועד הנותרים להמשיך ולכהן בתפקידיהם כל עוד מספר החברים הפעילים אינו פחות מ[שלושה].

יב. ועד העמותה ינהל את הקהילה. תפקידיו ייכללו בין השאר: אחריות לשמירת המבנה, תחזוקתו ואחזקתו השוטפות ושמירה על רכושו. כמו כן הוועד ידאג לניהול צרכים שוטפים במשך השנה כגון הגניזה, בדיקת חמץ, בניית סוכה וכיוב'.

יג. הוועד ינהל חשבונות בית הכנסת כולל כל הכרוך בתשלומים ותקבולים.

יב. השקעת כספי העמותה ייעשו ע"י יו"ר העמותה והגזבר באישור הוועד. השקעה כזאת מחייבת התייעצות מקצועית לפני ביצועה.

 טו. שימוש במבני העמותה בשעות שהם פנויים ייקבע על ידי ועד בית הכנסת ויגובה בהסכם חתום.

חלק שמיני: תפקידי הוועד

12. תפקידיו של ועד העמותה:

א. תפקיד הוועד הוא לנהל את העמותה ולקדם את מטרותיה.

 ב. לבצע את החלטות האספה הכללית.

 ג. לדון ולהחליט על קבלה והוצאה של חברי העמותה.

ד. הוועד רשאי למנות ועדות אד-הוק למטרות מוגדרות. המלצות הוועדות טעונות אישור הוועד.

ה. לפרסם, אחת לשנה, דו"ח כספי מפורט, ולהגישו לאישור האספה ‏הכללית.

 ו. הוועד אחראי לחוזה ביטוח בתוקף.

ז. כל הקשור לכספי העמותה הוא באחריותו הבלעדית של הוועד.

ח. המאזן השנתי יאושר על ידי רואה חשבון מוסמך ויאושר ע"י האספה הכללית. אם רואה החשבון האמור הינו חבר העמותה לא יוכל לכהן בכל תפקיד תפעולי בעמותה.

ט. נכסי העמותה והכנסותיה וכל רווח שהוא או טובת הנאה, ישמשו אך ורק לטובת העמותה ומטרותיה. במקרה של פירוק העמותה יועבר כל רכושה של עמותה לאחר תשלום כל חובותיה לעמותה בעלת מטרות דומות.

י. זכות החתימה על התחייבויות כספיות ואחרות תהיה ליושב ראש וגזבר העמותה וחבר ועד נוסף. את העמותה תחייב חתימת שנים מתוך שלושת בעלי זכות החתימה בעלי זכות החתימה בצירוף חותמה העמותה.

יא. הוועד יקבע כללים אחידים להנצחה ויביא אותם לאישור האספה הכללית.

יב. הוועד אחראי לבדק-בית ואחזקה של המבנה, וידאג לשמור על תקינותו ושלמותו. כמו כן, הוועד ידאג לאחזקה שוטפת של מתקני המבנה כגון ספריה, שירותים, מטבח, מקלט ובטיחותם.

יג. הוועד אחראי על ניהול האולם, לרבות קביעת דמי השימוש ותנאי השימוש.

חלק תשיעי: גבאים

13. נהלי הגבאים:

א. האספה הכללית תבחר ברוב רגיל [שלושה/ארבעה] גבאים מבין חברי העמותה.

ב. תקופת המינוי של הגבאים תהיה לשנה.

ג. גבאי רשאי להיבחר לשנה נוספת עד [שנתיים] רצופות.

ד. תפקיד הגבאים הינו לנהל את התפילה ואת הקריאה בתורה (להבדיל מן הוועד שמנהל את שאר ענייני הקהילה ובית הכנסת). ניהול התפילה יכלול בין השאר קביעת בעלי תפילה, בעלי קריאה, בעלי תקיעה, עליות ושאר כיבודים, מצוות ותיאום שמחות, ותדרוך משפחות בעלי השמחה.

ה. תפקיד מיוחד של הגבאים הוא לסייע למתפללים שאינם חברים מן המניין בקהילה ולקבל אותם בסבר פנים יפות, וגם לכך דאוג שיברכו אותם בשמם בהודעת "ברוך הבא" ציבורית בסוף התפילה בשבתות ובמועדים.

ו. הגבאים יפעלו על פי "תקנון התפילה" של הקהילה. "תקנון התפילה" יאושר על ידי ועד העמותה ועל ידי האספה הכללית ברוב רגיל, וגם שינויים בו יהיו ברוב רגיל. הוא ידון בעניינים כגון בעלי תפילה, מקומות ישיבה, כיבודים, הנצחות, וכו'. "תקנון התפילה" יקבע את סדרי התפילה בציבור [כדי לאפשר את השתתפותם של שליחי ציבור המייצגים את מגוון המנהגים בעדות השונות בישראל / על פי נוסח מסוים שיוחלט עליו].

חלק עשירי: התקשרויות

14. נהלי התקשרויות:

 א. במידה ויועסקו חֶברות או יחידים על בסיס חודשי או קבלנות כנותני שרות לעמותה, ההתקשרות עמם תהיה על בסיס חוזה בכתב אשר יפרט את מהות השירותים שינתנו על-ידי נותן השרות והתמורה הכספית המגיעה לו, כולל תנאי התשלום ותשלום ביטוח לאומי במידת הצורך המגיע לאחד הצדדים. סעיף זה אינו כולל נותני שירות אחזקה שוטפת ע"ב אחזקת שבר.

ב. החוזה יתויק בתיק התקשרויות. חוזי ההתקשרויות ייבדקו לפחות פעם בשנה על-ידי האחראים המתאימים בוועד והן על-ידי חברי ועדת הביקורת בהתאם להחלטתם.

ג. חוזי ההתקשרויות יהיו לתקופה שלא תעלה על שנתיים. למרות הנאמר לעיל ניתן לחדשם לפי החלטת הוועד.

ד. כל יו"ר ועדה אחראי בשם הוועד לאשר חשבון של נותן שרות בתחום אחריותו ולהעבירו לתשלום על-ידי הגזבר.

חלק אחד עשר: העסקת רב ותפקידיו

15. בחירתו של הרב ותפקידו:

א. העמותה מעניקה סמכות לרב הקהילה להיות הפוסק בשאלות של הלכה בציבור. סמכות זו המוענקת לרב כפופה לתקנון העמותה.

ב. הרב יכבד את תקנון העמותה ואת "תקנון התפילה" (ר' לעיל סעיף 13) בפסיקתו ובהנהגותיו.

ג. כל האמור בסעיף 14 ‏לעיל חל גם על ההתקשרות עם רב בית הכנסת.

ד. הרב יהיה חבר כבוד בעמותה לתקופת כהונתו, אך לא יצביע באספה הכללית ולא ייבחר כחבר במוסדות העמותה. בעת של דיונים באספה הכללית או בוועד הקשורים לבחירות או שמצביעים בהם, אסור לרב להיות נוכח.

ה. ההתקשרות הראשונית עם הרב תהיה לתקופת ניסיון של שנה אחת, שניתן יהיה לחדשה או להאריכה לתקופות נוספות שלא יעלו על [ארבע/חמש] שנים כל אחת.

 ו. הרב מחוייב להודיע לוועד בית הכנסת ששה חודשים מראש על רצונו להפסיק את החוזה לפני מועד סיומו המקורי.

 ז. התפנה כס הרבנות, או ששה חודשים לפני תום מוֹעד ההתקשרות עם הרב המכהן, יפתח הוועד בהליכים לבחירת רב בית הכנסת לפי הסדר הבא:

    1) היה רב מכהן וברצונו להמשיך בתפקידו, המשך העסקתו יאושר בתום כל תקופת התקשרות על ידי הוועד [ברוב קולות /
ברוב מיוחס של לא פחות מ-[60%/67%] מחברי הוועד]. אם החליט הוועד על המשך העסקתו של הרב והסכים עמו על תנאי העסקתו המחודשת, יובא ההסכם המחודש לאישורה של האספה הכללית. [רצוי שכל מועמד יובא למפגשי הכרה ונסיון קהילתיים (כגון שבת
היכרות, שיעורים לדוגמה, וכו').] אישור זה דורש רוב מיוחס של לא פחות מ-[60%/67%] ‏מחברי העמותה.

   2) לא היה רב, או באם הודיע הרב על רצונו שלא להמשיך בתפקידו לתקופה נוספת, או באם הוחלט על הפסקת ההתקשרות עם הרב, תמונה ועדת בחירה שתמנה [ארבעה/חמישה] חברים. ועדת הבחירה שאושרה על ידי הוועד והאסיפה הכללית תבחר את היו"ר שלה ותקבע את סדרי עבודתה לבחירת מועמדים ובהבאת המלצותיה בפני האסיפה הכללית. [רצוי שכל מועמד יובא למפגשי הכרה ונסיון קהילתיים (כגון שבת היכרות, שיעורים לדוגמה, וכו')]. אסיפה הכללית תתכנס לאספה מיוחדת לצורך בחירת רב חדש לא יאחר מחודש ימים מהיום בו הובאו לפניה המלצות ועדת הבחירה.

ח. ועדת הבחירה יפרסם את המלצתו על גבי [לוח המודעות של הקהילה ובעלון של הקהילה / באתר הקהילה ברשת האינטרנט / ברשימת הדוא"ל לחברי הקהילה].

 ט. לבחירת רב יש צורך באישור של רוב מיוחס לא פחות מ-[60%/67%] ‏מחברי העמותה הזכאים להצביע.

 י. הוועד יחתום על הסכם התקשרות עם הרב הנבחר. בהסכם יוגדרו המטלות והתפקידים של הרב, וכן ייקבעו תנאי העסקתו וזכויותיו. ההסכם יהיה לתקופה כאמור לעיל (ה').

יא. בחירתו של רב הקהילה היא זכותם של חברי הקהילה בלבד. אין זכות לאף גורם חיצוני להתערב בבחירתו של רב הקהילה, כולל נבחרי ציבור פוליטיים ומוסדות רבניים (ובתוכם הרבנות הראשית לישראל). נוכחותם של גורמים חיצוניים תהיה אסורה בדיונים על בחירת רב בוועד העמותה ובאסיפה הכללית.

חלק שנים עשר: ועדת הביקורת

16. נהלי ועדת הביקורת:

 א. ועדת הביקורת תורכב משלושה חברי העמותה שאינם חברי הוועד.

 ב. ועדת הביקורת תיבחר באספה הכללית לתקופה של [שלוש] שנים.

 ג. כל ספרי העמותה על כל מוסדותיה כולל הרישומים נתונים לביקורת הוועדה.

ד. ועדת הביקורת תבדוק את תקינות מערכת הכספים של העמותה ותאשר את הדו"ח הכספי של הוועד שיימסר אחת לשנה לאספה הכללית. הדו"ח הכספי יימסר לוועדת הביקורת חודש לפני מועד כינוס האספה הכללית שידון באישור הדו"ח.

ה. ועדת הביקורת תבדוק בקביעות את החלטות מוסדות העמותה ודרכי הניהול והביצוע תוך הקפדה כי החלטות אלו תואמות את תקנון העמותה.

ו. ועדת הביקורת רשאית להצביע בפני הוועד על ליקויים מיד עם התגלותם והיא גם תעקוב אחר ביצוע תיקון הליקויים.

ז. ועדת הביקורת קובעת לעצמה את נהלי עבודתה, אך תיפגש לפחות פעמיים בשנה.

ח. המניין החוקי לישיבת ועדת הביקורת הוא ברוב חבריה.

ט. לפחות פעם אחת בשנה תקיים ועדת הביקורת ישיבה עם הוועד של העמותה.

 י. חברי ועדת הביקורת רשאים להיות נוכחים בכל ישיבות הוועד וּועדות המשנה למיניהן מבלי שתהיה להם זכות הצבעה. יו"ר ועדת הביקורת יקבל הודעה מראש על קיום ישיבות הוועד וּועדות העמותה.