מערכת שעות שכבה ו' תשע"ט
שעות לימוד שבועיות מומלצות
מערכת השעות שלי מתנ"ה ממלכתי דתי מתנ"ה ממלכתי (חילוני) הערות לממ"ד (בסוגריים לממלכתי)
שפת אם: עברית 5-7 5-7
אנגלית (שפה זרה) 3-5 3-5
חינוך גופני 2 2-3
מתמטיקה 5-7 5-7
מדע וטכנולוגיה 2-4 2-4
שעת חינוך ("מפתח הלב") 1 1
כישורי חיים 1 1-2
זה"ב 1 1-2 שעה אחת סה"כ בכיתות ה' עד ו' (ממלכתי – לפריסה בכיתות ה'-ו')
מולדת חברה ואזרחות (א-ד)
גיאוגרפיה – אדם וסביבה (ה-ו)
1-2 3-5 1-2 שעות גיאוגרפיה סה"כ בכיתות ה' עד ו' (ממלכתי – לפריסה בכיתות ה'-ו')
היסטוריה 1-2 2-3 1-2 שעות היסטוריה סה"כ בכיתות ה' עד ו' (ממלכתי – לפריסה בכיתות ה'-ו')
תורה + פרשת שבוע (תרבות יהודית ישראלית בממלכתי) 5-7 5 (ממלכתי – השעות הן בפריסה לאורך שנים, בכיתות ג'-ו')
נביא (תנ"ך בממלכתי) 2 8-9 (ממלכתי – השעות הן בפריסה לאורך שנים, בכיתות ג'-ו')
דינים, תפילה וביאורי תפילה 1-2
משנה/ גמרא 2-3
אמנויות 1-4 7-10 1-4 שעות סה"כ בכיתות ג' עד ו' (ממלכתי – השעות הן בפריסה לאורך שנים, בכיתות ג'-ו')
נושא נוסף
לדוג':שוויון ומגדר, איכות הסביבה
בהתאם ליתרת השעות
שעות אורך מחייבות בשבוע 32 32 מספר השעות המינימאלי בשבוע שיש לתת על פי הכללים שבטבלה למעלה

*טווח השעות
במידה ומופיע טווח מספר השעות הגבוה הוא המומלץ והנמוך הוא המינימאלי

*פריסת המקצועות לאורך השנים
המערכת בצורתה הנוכחית מאפשרת למנהל לבחור באיזו שנה ובאיזה היקף ללמד חלק מהמקצועות (לצד מקצועות שיש ללמדם מדי שנה).
גמישות של כ- 25% ניתנה באופן מובנה כבר בתוך טבלת השעות שלפניכם.
1. המקצועות בטבלה שאינם צבועים – יש ללמד בכל אחת מהשנים.
2. המקצועות בטבלה שצבועים בירוק (לפי ממלכתי דתי) – מספר השעות מציין את סך כל השעות שיש ללמד במהלך שנים אלו. ניתן ללמדן בתכנון רב-שנתי,
כלומר ללמד מספר מקצועות מצומצם בכל שנה, או בארגון זמן אחר (סמסטריאלי, שליש וכד').
סל שעות יעודי – תוכניות חינוכיות
שעות עבור השתתפות בתוכניות ייחודיות מועברות לבית הספר עבור השתתפות בתוכניות כגון "אמירים".
סל שעות ייעודי – מענים לאוכלוסיות ייחודיות
שעות עבור אוכלוסיות ייחודיות בבית הספר מועברות לבית הספר עבור אוכלוסיות ייחודיות, כמו עולים, מחוננים.
– תרבות יהודית ישראלית לכיתות ג-ו (למגזר היהודי-ממלכתי)
– סך הכל חמש שעות לכיתות ג-ו על פני ארבע שנים. השעות להוראת המקצוע יוקצו על פי בחירת בית הספר.
יינתנו שעות תוספתיות לכיתה תקנית בשכבות ה-ח.
תפילה (למגזר הממלכתי-דתי)
יינתנו שעות תוספתיות על פי מפתח של שעה לכל כיתה.
הקטנת מספר התלמידים בכיתה

רפורמת הכיתה הקטנה תפעל בשנת הלימודים תשע"ט בכיתה ד בהתאם למתכונת שפעלה בשנת הלימודים תשע"ח. בכל שנה תתווסף שכבת גיל נוספת עד ליישום מלא בשנת תשפ"א). בכיתות אלו מדד גודל הכיתה יהיה 32- 34 תלמידים בכיתה.

למידע נוסף – משרד החינוך מסמך מתנה תשע"ט