חוק הבד"צים – דברי הסבר

 

 10

 חוק הבד"צים – שומרים על הכשרות

'חוק הבדצי"ם' של תנועת נאמני תורה ועבודה נועד על מנת להסדיר את פעילות הבדצי"ם בשוק נותני הכשרות בישראל.  חוק איסור הונאה בכשרות,  אשר דובר רבות לאחרונה הן בדיון בבג"צ והן בהצעת חוק של ש"ס, איננו נוגע למערך הכשרות הממלכתי אלא רק נועד למנוע הונאה של כשרות.

הצעת החוק הגיעה בעקבות ביקורת ציבורית רחבה על מערך הכשרות הממלכתי, אשר נגוע בכשלים רבים. הלקויים נובעים, בין השאר, באי שקיפות מחירים וחוסר בסטנדרטים קבועים אשר באים לידי ביטוי באינטראקציה עם מושאי ההשגחה- מסעדות, אולמות, בתי מלון, רשתות קמעונאיות ומפעלים.

יתרה מכך, מערך הכשרות פועל במבנה ארגוני לקוי. דו"ח מבקר המדינה 59ב הצביע על ניגודי עניינים מבניים במערכת הכשרות: המשגיח מועסק ע"י המושגח, היעדר אחידות בנותני הכשרות, היקף העסקה משתנה, פיקוח שונה מעיר לעיר והעסקת עובדים במערך אשר משמשמים כנותני כשרות בגופים פרטיים.

כמו כן, דוח מבקר המדינה 65א עסק בסוגיית הבד"צים וקבע: "הבד"צים אינם כפופים לכללי הסדרה או שקיפות, מחיריהם אינם מפוקחים, וחלקם מאוגדים והם אינם חייבים בדיווח למשרד לשירותי דת. לפיכך אין לרשויות המדינה מידע לגבי פעילותיהם והכנסותיהם".

לבד מאלו, המצב כיום הוא שכשלים אלו במערך הכשרות גורמים נטל כלכלי על שוק המזון, החל ממסעדות וכלה במפעלים. עובדה זו גורמת לייקור מוצרי המזון המיובאים והמקומיים ומהוות נטל על כלל אזרחי המדינה.

נציין כי חוק איסור הונאה בכשרות, אשר דובר רבות לאחרונה הן בדיון בבג"צ והן בהצעת חוק של ש"ס, איננו מטפל כלל בסוגיות המבניות הקשות ובכשלים במערך הכשרות הממלכתי כיום אלא רק נועד למנוע הונאה של כשרות.

מטרת הצעת החוק של תנועת נאמני תורה ועבודה היא ייעול מערך הכשרות הממלכתי והסדרה חוקית של מעמד הבד"צים אשר יתנו מענה לבעיות שהוצגו.

חוק הבד"צים יביא לניהול ולפיקוח ציבורי רחב על מערך הכשרות כולו וייתן אפשרות בחירה בפן ההלכתי בין סוגי כשרויות שונות. הפתרון המוצע ישים את צרכני הכשרות במרכז ובכך יתחזק אופיה היהודי של המדינה ותעוגן שקיפות הוגנת הנדרשת לשוק הכשרות בבחינת "והייתם נקיים מה' ומישראל".

עיקרי ההצעה

אינפוגרפיק- חוק הבדצים