טיוטת הסכם קואליציוני – חלופה לסטטוס-קוו 2013

 

ו' שבט תשע"ג

תנועת נאמני תורה ועבודה שקדה בשבועות האחרונים על טיוטת הסכם קואליציוני בנושאי דת ומדינה, אשר יחליף את הסטטוס-קוו הנמשך מהקמת המדינה. נפגשנו עם מנהיגים ובכירים במפלגות המרכזיות, ואנו מקווים ומאמינים כי בשלה השעה ל'מפץ פוליטי' אשר יחזק את אופייה היהודי של מדינת ישראל, ויחליש הסדרים אשר יש בהם כפייה דתית. המהלך מרוכז בידי ד"ר הדר ליפשיץ.

עיקרי ההצעה:

א. זכות הוטו של כל גורם חרדי על שינויים בנושאי דת ומדינה בישראל – תיפסק.

ב. הפקדת נושא הישיבות, תקצובן וגיוס תלמידיהן בידי גוף א-פוליטי (המקביל למל"ג).

ג. יצירת מסלולי הידברות לשינויים בהסדרי השבת במדינת ישראל.

ד. תוקם ועדה משותפת אשר תעצב מחדש את מכלול הסדרי הנישואין במדינת ישראל.

ה. שילוב מוגבר של נשים במוסדות הממונים על בתי הדין הרבניים.

ו. שילוב נשים בגוף הבוחר את הרבנים הראשיים.

ז. בחירת רבנים בידי הקהילות ולא בידי הממסד.

 

הסדרי דת ומדינה – טיוטה להסכם הקואליציוני

 

במקרים של חילוקי דעות בנושאי דת ומדינה
1. הקואליציה תפעל בהתאם לעקרונות המפורטים לקמן.
2. במקרה של מחלוקות בנושאי דת ומדינת הקואליציה תפעל בהתאם להחלטות וועדת שבעה חברים (להלן: הוועדה) הכוללת את נציגי שבע הסיעות הגדולות.
3. תיבחן אפשרות של הנהגת משאל-עם במקרים של מחלוקות בנושאי דת ומדינה.
בתי הדין הרבניים
דיינים
1. ייבחרו רק דיינים אשר יש להם השכלה כללית מינימאלית.
2. חברי הוועדה למינוי דיינים יהיו :
א. שר המשפטים.
ב. נשיא בית הדין הרבני והרב הראשי לישראל.
ג. דיין אחד.
ד. שרה (או סגנית שר) אשר תיבחר בידי הממשלה.
ה. שתי חברות-כנסת.
ו. שתי טוענות רבניות, אשר ייבחרו בידי לשכת עורכי הדין.
3. בחירת דיינים תיעשה ברוב של שבעה מחברי הוועדה.
הסדרי נישואין
1. הקואליציה תפעל לחקיקת הסדרים חדשים בנושא המבוססים על אמנת גביזון-מדן.
2. גיבוש החקיקה ייעשה בידי פרופ' רות גביזון, הרב שלמה דייכובסקי (מנכ"ל בתי הדין הרבניים) והרב יעקב מדן. במקרה של חילוקי דעות תכריע הוועדה.
3. ייפתחו אזורי הרישום לנישואין, זוג יוכל להירשם לנישואין בכל עיר אשר יבחר.
גיור
1. כל שלושה רבני רשות מקומית יוסמכו לחתום על תעודת גיור.
2. גר, ככל יהודי, יוכל להירשם לנישואין בכל עיר אשר יבחר.
רבנות
הרבנים הראשיים לישראל
החלטות בנושא יתקבלו ויתבצעו לאלתר, סמוך לאחר הרכבת הממשלה כדי להחילם על הבחירות הקרובות לרבנות הראשית.
א. ייערכו בחירות בשיטה המחייבת בחירה בידי רוב (בדומה לבחירת נשיא המדינה).
ב. הממשלה תאשר מינוי 10 רבנים ו-10 אנשי ציבור לגוף הבוחר (סעיפים 7(8), 8(9) בחוק הרבנות הראשית לישראל) באישור הוועדה.
ג. 5 חברי הכנסת בגוף הבוחר (סעיף 8(7) לחוק הנ"ל) יהיו מחמשת הסיעות הגדולות בכנסת.
ד. 10 אנשי הציבור – ו-5 נציגי הכנסת יהיו נשים.
מינוי רבנים
א. יוקפא מינוי רבנים.
ב. יוחל פיילוט במינוי רבנים ב'מודל הקהילתי' אשר פרסם ד"ר הדר ליפשיץ מטעם נאמני תורה ועבודה.
מדיניות לימוד תורה
כפתרון להוראת בג"צ בנושא גיוס החרדים מוצע להקים מועצה להפצת תורה (מל"ת).
תפקידי המל"ת
1. להוות גוף בלתי תלוי אשר יעמוד בין הממשלה לבין תקצוב לימוד התורה, וירכז את הטיפול הכולל בנושא.
2. להציע את עקרונות התקציב המיועד ללימוד תורה בהתחשב בצרכי החברה והמדינה, תוך שמירה על חופש הדת, צרכי החברה והמדינה ובהן:
א. טיפוח תלמידי חכמים.
ב. שאיפה להרחבת לימוד תורה בכל שכבות החברה היהודית בישראל ובכל הערים והכפרים.
ג. קידום גיוס לצה"ל בכל שכבות החברה היהודית בישראל ובכל הערים והכפרים.
ד. ביסוס תורה שיש עמה מלאכה.
3. תפקידים מקבילים לתפקיד ות"ת בפיקוח על ניהול יעיל של התקציבים.
הרכב המל"ת
חברי המל"ת יהיו:
א. שר או מנכ"ל משרדי האוצר, החינוך והמשפטים לשעבר אשר ייבחרו בידי נשיא בית הדין הרבני. (3 חברים)
ב. שופט בית המשפט העליון לשעבר אשר ייבחר בידי נשיא בית הדין הרבני הגדול, ודיין בית הדין הרבני הגדול לשעבר, אשר ייבחר בידי נשיא בית המשפט העליון. (2 חברים)
ג. 2 רבני ערים אשר ייבחרו בידי ראש ות"ת. (2 חברים)
ד. ראש כולל, ראש ישיבה, ראש ישיבת הסדר, ראש בית מדרש ושני ראשי מכינות קדם צבאיות אשר ייבחרו בידי שר החינוך. (6 חברים)
ה. ראש אכ"א ורבצ"ר לשעבר אשר ייבחרו בידי שר הביטחון. (2 חברים)
ו. ראש ות"ת לשעבר אשר ייבחר בידי נשיא בית הדין הרבני. (1 חבר)
סמכויות המל"ת
• חלוקת התקציב בתחום 2038 במשרד החינוך – העברות למוסדות תורניים (כמיליארד ₪ בתקציב 2012).
• הצעות לקידום לימוד תורה בכלל ועולם הישיבות בפרט, תוך שילוב בוגריהן בשירות בצה"ל ובשוק העבודה.
שבת
א. יחוקק חוק יסוד השבת.
ב. פרק השבת באמנת גביזון מדן ישמש כבסיס לפעולות הקואליציה.
ג. עקרונות היסוד בנושא השבת יהיו:
1. חיזוק צביונה של השבת כיום מנוחה וקדושה, מתוך הסכמה. איסורים בחוק על חילול שבת יהיו רק בהסכמת הוועדה.
2. שמירת זכותו של כל יהודי לא להיפגע משמירת שבת.
3. יחוזקו מנגנוני דיון, הידברות והכרעה מקומיים בשאלת אופייה של השבת.
4. המדינה לא תממן חילול שבת, אלא בהסכמת הוועדה.
הכותל המערבי והמקומות הקדושים
1. באחריות עליהם ישותפו משרדי הדתות והתפוצות, הסוכנות היהודית והרבנות הראשית.
2. החלטות לגבי סדרי התפילה במקום יתקבלו בהסכמה בין ארבעת הרשויות הללו.
סמכות בנושא שירותי הדת
משרדי הפנים והדתות, וכן ראשות וועדת הפנים של הכנסת תימסר רק לסיעות אשר יש להם גם נציגים דתיים וגם חילוניים.

 

______________________________________________________________

נספחים:

1. חוברת המודל הקהילתי. לחצו כאן.

 2. לסרטון: "יחד משנים את הסטטוס של כולנו".