אנו נאמני תורה ועבודה / אסף בנמלך
 

במלאות ארבעים שנה לייסודה של תנועת נאמני תורה ועבודה, ועל רקע העשייה הגדולה של התנועה בשנים האחרונות, הגיעה העת לדון בניסוח עדכני של מצעה הרעיוני של התנועה. אסף בנמלך, יושב ראש התנועה, מציע הצעה מפורטת לכך, והיא מובאת כעת בפני החברות והחברים בתנועה ובפני תומכיה על מנת לעורר דיון בדרכה של התנועה וביעדיה בתקופה הקרובה

 

לקראת מצע רעיוני חדש

תנופת הפעילות של נאמני תורה ועבודה בתחומי החינוך, יחסי הדת והמדינה, והדיאלוג הפנימי בתוך הציונות הדתית, מציבה אותה לא אחת בפני שאלות בדבר תעודת הזהות הרעיונית שלה. פעולותינו מהדהדות, משפיעות, מביאות לשינוי – ובה בעת גם מעוררות מפעם לפעם ביקורות. הדיון על זהותה של התנועה נחוץ היום בקרב הציבור הדתי שערכיו הדתיים מתונים ומכילים. זהו קהל ערכי ותוסס, בעל השקפות דתיות פתוחות אשר לא אחת מרגיש שהוא מיעוט נטול כוח בתוך הציבור הדתי, למרות שמבחינה כמותית מדובר בקהל משמעותי המחזיק במגוון עמדות השפעה בתחומים רבים במדינה.

קיים דיסוננס הולך ומתרחב בין ציבור מתון זה לבין עמדות דתיות וערכיות של קהלים אחרים בתוך הציונות הדתית, ובין אותו ציבור לבין החקיקה הדתית וזהותה היהודית של המדינה, המוכתבת כיום על ידי המפלגות החרדיות ועל ידי הזרמים החרד”ליים בתוך ‘הבית היהודי’.

הוויכוח שכולנו עדים לו בשנים האחרונות בתוך הציבור הדתי משקף חיפוש דרך. זהו ויכוח פנימי המתנהל לעיתים בחריפות ביחס לסוגיות רגישות ביותר, עד כי ערכי יסוד שפעם ליכדו את הציבור הדתי לאומי ובתוכם צדקה וזכויות סוציאליות נתונים כיום במחלוקת.

נאמני תורה ועבודה פועלת בתוך הוואקום הפוליטי שהותיר את הרוב הדומם של הציונות הדתית ללא ייצוג בשאלות דת ומדינה. בעשייה היומיומית אנו נתקלים במציאות בה חברי כנסת ורבנים נזהרים לא אחת מלהביע את עמדותיהם האמתיות, ומבקשים מאיתנו להיות להם לפה.

על רקע עשייה גדולה זו, ובמלאות ארבעים שנה לפעילות התנועה, הגיעה העת לדון בניסוח העדכני של מצעה הרעיוני של התנועה. ההצעה המפורטת כאן משקפת את עמדותיי, ומובאת בפני החברות והחברים בתנועה ובפני תומכיה על מנת לעורר דיון בדרכה של התנועה וביעדיה בתקופה הקרובה.

השקפת עולם

 • אנו בנאמני תורה ועבודה פועלים להעמקת אופייה היהודי של המדינה, ולחיזוק החינוך לערכים יהודיים – להבדיל מערכים חרדיים או חרדליים.
 • אנו נאמנים ומחויבים להלכה וזאת ממקום של לימוד והיכרות עם שורשיה והתפתחותה, ומתוך האתוס של אהבת תורה. מתוך כל אלה אנו מבקשים כי פסיקת ההלכה כיום תישיר מבט אל המציאות, ועותרים בפני פוסקי ההלכה לעשות שימוש בכלים הלכתיים קיימים על מנת להתמודד עם אתגרי השעה, ולהפגין בכך אומץ ויראת שמיים. אנו רואים תנועה לכיוון הנכון במסעם של רבני צהר, בהתאגדויות דוגמת בית הלל ובאמפתיה למצוקות ההלכתיות ההולכת ונבנית מחדש – אך הדרך עודנה ארוכה.
 • נאמני תורה ועבודה מבקשת ללכת בעקבותיה של קהילת ‘תורה ועבודה’ שפעלה, הגתה ויצרה בחוגי הקיבוץ הדתי. התנועה מזדהה עם נטילת האחריות הדתית העצמית ועם הערכים ההומניסטיים שאפיינו תנועה זו, העומדים בבסיס שלילתנו את כל סוגי הדרת הנשים ואת הצידוקים הדתיים־הלכתיים לכך.
 • התנועה מכירה בסמכותם ההלכתית של הרבנים, מוקירה את מעמדם ורואה בהם ובעמדותיהם המוסריות השראה לפעילותיה. נאמני תורה ועבודה שואבת השראה ממקורות מגוונים, ובתוכם היצירה התורנית הנובעת מישיבת הקיבוץ הדתי במעלה גלבוע, וההגות של האורתודוקסיה הפתוחה בארצות הברית המתמודדת עם אתגרי החיים בעולם כפי שהוא כיום.
 • התנועה מבחינה בין פסיקת הלכה בסוגיות הלכתיות מובהקות לבין חובת הציבור וכל אחד מיחידיו ומיחידותיו להכריע על פי ערכיהם הדתיים ועל פי צו מצפונם בשאלות ציבוריות וערכיות, כגון שירות נשים בצה”ל, העמדתן של תלמידות חכמים כמנהיגות של קהילות ועוד.
 • המונח ‘דעת תורה’ אינו מונח שיש לאמצו אל תוך הציבור הדתי. תהליכים ברוכים וחשובים שפקדו את הציבור הדתי־לאומי היו מוטלים בספק לו היה הדבר תלוי בפסיקותיהם של רוב רבני הציונות הדתית.

יעדים ופעולות

 • התנועה מבקשת לנהל דיאלוג עם פוסקי ההלכה; דיאלוג מנקודת התבוננות חיצונית התר אחר האידאולוגיה שמאחורי העמדות ההלכתיות־דתיות. שיקולי מדיניות כגון שמרנות כשלעצמה, החשש מפני מדרון חלקלק או פקפוק במוטיבציה הדתית של בעלי הדעות שכנגד – מחייבים דיון רחב וכן. הכרה בסמכות הלכתית אינה מטילה חובה לקבלת תפיסות חברתיות־ערכיות של אותה הסמכות.
 • התנועה חותרת לחזק את הישיבות והמכינות, לשם אזירת הכוח לחנך את תלמידיהם להתגבר על פערי הידע ועל הדיסטאנס בינם לבין רבותיהם, על מנת שיוכלו לעצב את אישיותם. זאת לפי תפיסתו של הרב יהודה עמיטל זצ”ל שהיה חבר התנועה, אשר כל אימת שהביע את עמדתו בשאלות ציבוריות או חברתיות – היה מקפיד לציין כי עמדתו מחייבת אותו ורק אותו.
 • התנועה פועלת להעמקה של ההיכרות בין הציונות הדתית לבין יהדות התפוצות, ושל הדיאלוג ושיתוף הפעולה עם הזרמים הנוספים ביהדות. התנועה תומכת בקידומו של הסדר ברחבת הכותל המערבי ובעיגון ניהולה המשותף של רחבת הכותל בחקיקה.
 • התנועה פועלת בשיתוף פעולה עם חוגי האורתודוקסיה הפתוחה בארצות הברית. ההגות שהתפתחה בחוגים אלה חיונית לשם הבנת האתגרים ומציאת פתרונות להם. תרבות של סובלנות ושל אמפתיה כלפי אלו המצויים במצוקה מחמת עמדת ההלכה כלפיהם, כמו גם מציאת פתרונות הלכתיים פרגמטיים – היא אחת מהדרכים להתמודדות עם אתגרי התקופה.

דת ומדינה

 • התנועה פועלת לקידום רפורמה מקיפה בשירותי הדת במדינת ישראל. יש לשנות באופן מהותי את מעמדה של הרבנות הראשית ואת תפקידיה, מרשות שלטונית בעלת סמכויות על אורחות חיי אזרחי המדינה לגוף רוחני שיוכל לשקם את אשר עוללו עשרות שנים של שימוש שגוי בסמכויות הדתיות שניתנו בידיה. התנועה תומכת במיזם הכשרות של צהר ובפעילות בתי הדין הפרטיים לגיור ‘גיור כהלכה’, והיא מילאה תפקיד משמעותי בהורתם של מוסדות אלה. התנועה קוראת לרפורמה מקיפה במערכת בתי הדין הרבניים.
 • התנועה סבורה כי על המדינה למצוא פתרון למצוקת רבבות אזרחיה שהזכות להתחתן נשללה מהם, ושל אלו אשר אינם מוכרים כיהודים בידי הרבנות הראשית על אף רצונם להשתייך לעם היהודי. נאמני תורה ועבודה סבורה כי קיימים כלים הלכתיים רבים שלא נעשה בהם שימוש לשם הקלה על המצוקה בהם מצויים מסורבות ומסורבי גט. מערכת דתית אינה יכולה להשלים עם שוועת המונים זו.
 • התנועה תומכת בהסדרה חדשה ומוסכמת של השבת כיום מנוחה שבועי, מתנגדת לאכיפת ההלכה על מי שאינו שומר הלכה, מתנגדת להפליית נשים ובכלל מבקשת לחיות במדינה שתרבותה וזהותה יהודית אך יש בה מקום לביטויים שונים של יהדות.

זהות

 • התנועה מאמינה בכוחו ובעוצמתו של הציבור הדתי לאומי. היא מודעת לזרמי העומק החרד”ליים הפועמים בו ומבקשת להציב להם אלטרנטיבה. נדרש שיח פנימי בתוך הציבור הדתי המתון על מנת לגבש את סדר היום המשותף באופן בהיר יותר.
 • נאמני תורה ועבודה היא תנועה ציונית ופטריוטית. אהבת ארץ ישראל – כל ארץ ישראל – היא ערך לו שותפים כל חברי התנועה. יש בין חברי התנועה והנהלתה הנוטים ימינה מן המרכז ויש כאלה הנוטים שמאלה מהמרכז – אך התנועה לא עסקה ולא תעסוק במחלוקת הפוליטית־מדינית בין שמאל לימין. אנו תנועה חברתית ערכית ולא תנועה פוליטית־מדינית.
 • פעמים רבות המתקפות הרבות עלינו מסיטות את הזרקור מהתלמים שחרשנו. התנועה מקבלת בברכה ביקורת עניינית ובודקת את עצמה ואת דרכה מעת לעת ואינה חוששת מהפנמת ביקורת עניינית. אנו מאמינים כי גם בעידן בו המדיה החברתית מרדדת את הוויכוח, בעידן של קמפיינים מתוזמרים ושל ביקורת מסוג אד־הומינם – ניתן לקיים פעילות ערכית ודיאלוג כן וישיר.

כרטיס ביקור

 • במסגרת פעילותנו היומיומית תומכת התנועה בשירות בנות דתיות במסגרות מתאימות בצבא ופועלת להעמקת מעורבות נשים דתיות בהנהגה הדתית והציבורית, כמו גם להעצמת מוסדות התורה הנשיים. התנועה תומכת בקהילות המבקשות שחינוך ילדיהן יהיה דתי ולא חרד”לי. היא שחקנית חשובה בכנסת בנושאי דת ומדינה, וסללה את הדרך בפני מהפכת הכשרות של ‘השגחה פרטית’ ולאחר מכן של צהר. התנועה נאלצת מעת לעת לצאת למאבקים. היא עומדת לעתים יחידה אל מול תחלואי הרבנות הראשית ונלחמת את מלחמתה של הציונות הדתית. היא פועלת להחדרת נורמות של שקיפות וטוהר מידות בממסד הדתי. התנועה הרתה ארגונים חשובים הפועלים כיום בקרב הציבור הדתי, והיא מספקת את הבמה היחידה הקיימת כיום לשיח אינטלקטואלי דתי אשר פתוח לכל העמדות, במסגרת כתב העת דעות ובמסגרת ימי עיון ודיאלוגים שהיא מקיימת. פעולותיה של נאמני תורה ועבודה מהדהדות, משפיעות ומביאות לשינוי.
 • נאמני תורה ועבודה היא תנועת הבית של כל מי שמזדהה עם ערכי הציונות הדתית הקלאסית, מבית מדרשה של תנועת תורה ועבודה. כולכם מוזמנים.

 

*אסף בנמלך הוא יושב ראש תנועת נאמני תורה ועבודה, בוגר מחזור כו של ישיבת הר עציון. משפטן ושותף בפירמת עורכי דין גדולה, ומייחד חלק ניכר מזמנו לעיסוק בנושאי דת מדינה והציבור הדתי