not memberg

כשנכנס האורח לדירה הבני-ברקית הדלה, מתהדר בבטלדרס צבאי, הסיר החזון איש, שהיה קצר רואי את משקפיו, ואחד מבאי ביתו, שמעשיו של רבו היו לו ל"תורות", פירש ואמר כי מרן שליט"א עשה זאת על פי ההלכה, כדי שלא ייאלץ להסתכל בצלם דמות אדם רשע. השניים הסתגרו בחדר קרוב לשעה, וזולת יצחק נבון, מזכירו האישי של ראש הממשלה, שישב מן הצד, לא נכח בפגישתם איש.

לאחר חילופי דברים קצרים בשאלות אמונה, פתח בן גוריון בשבחי המדינה היהודית ושאל את בעל הבית כיצד יחיו בה, לדעתו, האדוקים והחופשים יחד. החזון איש נרכן אל אחד הספרים שהיו פזורים על מיטתו הנמוכה וציטט את דברי הגמרא בסנהדרין. שָנינו, קרא בשקט, שתי ספינות עוברות בנהר, טעונה ושאינה טעונה, ופגעו זו בזו, אם עוברות שתיהן, שתיהן טובעות, תידחה שאינה טעונה מפני טעונה. ספינת ישראל סבא הטעונה אלפי שנים של קידוש השם ומסירות נפש למען קיום התורה, נפגשה בנתיב הצר של תקופתנו בספינתם הריקה של החילוניים. פשרה לא תיתכן. אין שום מוצא לדו-קיום. ההתנגשות בין הספינות היא לא-נמנעת. ובכן, שאל הישיש, מי צריך להידחות מפני מי, לא הריק שלכם מפני המלא שלנו?

חיים באר, עת הזמיר, עם עובד 1987, עמ' 45

הפגישה בין דוד בן גוריון לחזון איש בראשית ימיה של המדינה – שהפכה לאירוע כמעט מיתי – התקיימה בצל ההנחה של בן גוריון שדינה של החברה החרדית להיעלם. אך להיסטוריה דרכים משלה: כיום, 67 שנים מאז קום המדינה, החברה החרדית מונה כשלושה-עשר אחוזים מאזרחי ישראל.

שאלת עתידה של החברה החרדית ואפשרות השתלבותה בחברה הישראלית שבה ועולה על סדר היום הציבורי בשנים האחרונות. מן העבר האחד, גברה המודעות הציבורית לסוגיה ולהשלכות שלה, ומן העבר השני ניתן להצביע על תהליכים אטיים של השתלבות ופתיחות בחברה החרדית – ביציאה לשוק העבודה וללימודים אקדמיים, ובקריאות לגיוון הייצוג הפוליטי של החברה החרדית.

הגיליון שלפניכם מבקש להאיר היבטים שונים בדמותה של החברה החרדית ובתמורות שמתחוללות בתוכה – היבטים שקשורים להשתלבות חברתית וכלכלית, למעמדן של נשים חרדיות ולמאבקים בצמרת ההנהגה הרבנית. כמו כן, ביקשנו לבחון את טיב היחסים בין החברה החרדית לבין הציונות הדתית, שתי קהילות שהאינטראקציה ביניהן ידעה עליות ומורדות.

אנו תקווה כי הגיליון הזה יוסיף נדבך לשיחה המתפתחת על מקומה של החברה החרדית בתוך כלל החברה הישראלית, ועל הזיקות בין החרדיות לבין הציונות הדתית. ובעיקר, אנו מקווים שהדברים שעולים מן המאמרים השונים בגיליון יסייעו להעמיק את השיחה ולהשיל ממנה ססמאות וחצאי-אמתות, שנאמרות בלהט הוויכוח ובחריפות הדיון.

קריאה מהנה

אריאל הורוביץ