not memberg

"הבנתי שאתם לא אמריקאים"

כך סיכם בכיר במשרד החינוך פגישה עם פעילי ארגון קעליטה שמסייע לעולים דוברי צרפתית בישראל. התובנה, המובנת מאליה כביכול, מסכמת בכמה מילים את הבעיה, וההזדמנות, של קליטת היהודים הצרפתים בישראל. כמי שמגיעים ממדינה מערבית, רבים בעלי השכלה אקדמית ומצב כלכלי יציב, משויכים העולים מצרפת, באופן אוטומטי כמעט, לאותה המגירה של העולים מארצות הברית. אך לעולים מצרפת בעיות אחרות ואתגרים אחרים, ומה שעובד במקרה אחד, לאו דווקא מצליח במקרה אחר.

העבודה על הגליון הזה חשפה אותי לעולם לא מוכר. מיותר לציין שבכל גליון אני לומד דברים חדשים, אך הפער בין הקרבה הרבה, והנוכחות הבולטת בישראל של יוצאי הקהילה היהודית השלישית בגודלה בעולם (אחרי ישראל וארה"ב) לבין מידת ההיכרות שהיתה לי עם התרבות, החברה והקשיים הייחודיים לעליה זו, היה מודגש במיוחד. 

גיליתי קהילה עם חלוקה מגזרית בלתי שגרתית וזרה לזו הישראלית או האמריקאית, ובעלת עולם דתי ורוחני שונה ומרתק. למדתי על הבעיות, כל מה שעוד יש לעשות כדי להצליח ולקלוט באמת את העליה הזו, ובעיקר על מה שהחברה הישראלית בכלל, והדתית בפרט, הרוויחה, ועוד יכולה להרוויח מן המפגש הזה, לו תשכיל לראות אותו כמפגש הדדי. 

העובדה כי היהודים הצרפתים אינם מתחלקים לקטגוריות החברתיות והדתיות הישראליות הרגילות, מטילה לדעתי את המשימה דווקא על כתפי הדתיים הלאומיים. כמי שמצליחים לשלב ולהכיל גיוון עדתי ורוחני במידה גבוהה יחסית של הצלחה, קליטה מותאמת בקהילות ובבתי הספר שלנו תוכל לתת מענה לחלק מן הבעיות העולות ממאמרי הגליון, תוך שמירה והתרמות מן היחודיות הקהילתית שהעולים מביאים איתם. אני מקווה שהגליון הזה יצליח לסייע בכך.

*

הגליון הזה הופק על ידי מוריה חדיד כחלק מעבודתה בתחום החינוך של נאמני תורה ועבודה בנושא העליה מצרפת ומדרום אמריקה. מוריה עמלה על הגליון משלב הרעיון ועד לגיבוש הסופי של המאמרים, והוא רואה אור רק בזכות עבודתה המאומצת. אני מודה לה על כך מאוד.

גילעד הסה