not memberg

משמעות המושג ציונות, בהבנתו הפשוטה, הוא השאיפה אל הארץ, התקווה "להיות עם חופשי בארצנו". במובן המסוים הזה, ובמבט לאחור אל שבעים שנות עצמאות של מדינת ישראל – נראה לכאורה שהציונות סיימה את תפקידה הרשמי לפני שנים. מדינת ישראל אמנם מתמודדת עם אתגרים לא פשוטים בתחומים רבים, אך דומה שקיומה של המדינה הוא עובדה מוגמרת, רוב עם ישראל יושב בארצו, ומדינת ישראל היא מדינה מערבית מודרנית ומתקדמת – התגשמות מוצלחת של החזון הפנטסטי כמעט של הציונות.

לכאורה תפיסת עולם ציונית היא תפיסה שנועדה לסיים את תפקידה ולעבור מן העולם. יש חזון, יש מטרה מוגדרת, וכשאלו יגיעו אל השלמתם, תפקיד הציונות יסתיים. ואף על פי כן, נראה שהציבור עדיין אוחז במושג הציונות כמגדיר זהות משמעותי מאוד, ולא בכדי. כבר מראשיתה, הציונות תפסה עצמה כתפיסת עולם רחבה יותר מעצם השאיפה הלאומית, ומתוך כך היא כאן כדי להישאר.

צוריאל אדמנית, מחשובי הוגי הדעות של הקיבוץ הדתי, הגדיר את משמעות המושג ציונות במילים פשוטות וישרות: "ציונות פירושה – שאיפה להפוך את עם ישראל לגורם אקטיבי בהסטוריה. התפתחויות ידועות בגולה הביאו לכך שעם ישראל חדל להיות גורם אקטיבי כזה. התפישה הציונית הבטיחה להפעיל את עם ישראל כעם עצמאי" (בתוך הזרם ונגדו, תל אביב תשל"ז, עמ' 86). מתוך כך הוא הגדיר גם את משמעותה של הציונות הדתית: "ציונות דתית רואה במעשי ישראל בעולם גורמים בעלי משמעות דתית". לאורך מאמר מפורט הוא מתאר כיצד צריכה להתנהל ציונות דתית לאור הגדרה זו, ואף שעברו למעלה משישים שנה מכתיבת המאמר הזה, לחו לא נס והוא רלוונטי מתמיד, בכללותיו ובפרטותיו.

אפשר כמובן להגדיר אחרת את משמעות המושג ציונות דתית, אולם דומני שנקודה מרכזית בדבריו של אדמנית היא שציונות דתית קשורה בטבורה לציונות בכללה. זה מה שביקשנו לברר בגיליון זה – אחרי שבעים שנות מדינה, מה משמעותה העדכנית של הציונות הדתית כתפיסת עולם (מבלי לגעת בנושא הציונות הדתית כמגזר), ומתוך כך מהן המשימות של הציונות הדתית כיום.

הגיליון שבידיכם הוא רק פתיחה לדיון בשאלות הללו. אין הוא מכסה כמה מהנושאים החשובים המסתעפים מהשאלות הללו, כגון היחס ליהודי התפוצות, מהי דתיוּת ציונית, משמעות הקמת המדינה ועוד. חלק מהנושאים הנדונים בגיליון מעלים תובנות חדשות, וחלקם חוזרים על דברים שכבר נאמרו – אך בבחינה מחודשת של תפיסת העולם, גם טעם גם בביסוס של עמדות קיימות.

קריאה מהנה,

אביעד עברון