not memberg

 

 

________________________________________

חכמים והוגים רבים ציירו לאורך הדורות את הקשר בין התורה ובין לומד התורה כקשר של אהבה: הלומד ניגש אל הטקסט, מכיר אותו לראשונה, בגישוש ראשוני, מהוסס, ועם הזמן הקשר מתבסס, נבנה, מתייצב; הלומד מגלה דברים חדשים על עצמו, ונדמה שכך גם הטקסט. האהבה הזו קסמה וקוסמת ליהודים רבים, וההגשמה שלה היא מומנט חשוב בחיים הדתיים.

כדרכה של כל אהבה, גם לאהבת הלימוד יש מגוון דרכים ושיטות, וגם בה יש עליות ומורדות, מריבות ופיוסים. וכדרכה של כל אהבה, אהבת הלימוד היא אישית מאוד, כרוכה ללא התר בביוגרפיה של הלומד, בעולם הערכים שלו ובנטיות הנפש שלו. היסודות הללו שבו והתגלו במהלך העבודה על הגיליון: פסיפס המאמרים הפך עד מהרה, ברובו, לאוסף חרכי-הצצה אל עולמות אישיים מגוונים של לימוד ואהבה.

הניסיון להקיף את כל ההיבטים של לימוד תורה ומשמעותו בחברה הדתית נדון מראש לכישלון; נעשה כאן ניסיון אחר, צנוע יותר, להציג מבטים על לימוד תורה ועולם התורה כפי שהם חיים כיום בלבותיהם של אנשים: תחנות וחשבונות נפש של לימוד תורה, שאלת הלימוד המחובר לחיים, תכליתו של הלימוד ומחירה הדתי של תפיסת העולם הישיבתית השלטת, אתגרי לימוד התורה הנשי ועוד. אנו מקווים שהפסיפס שנפרס כאן ילווה את הקוראים ויציף שאלות ישנות וחדשות על לימוד, על התורה ועל העולם הדתי.

קריאה מהנה,

אריאל הורוביץ