not memberg

 

 

 

 

דבר העורך

 

"אמר: העולם לא
טעמו אותי כלום עדיין; אילו היו שומעין רק תורה אחת שאני אומר עם הניגון והריקוד
שלה… הכל היו מתבטלין בכלות הנפש מגודל עוצם התענוג המופלא והמופלג מאוד מאוד…

כשזוכין לשמוע ניגון
כזה עם שיר ודיבורים ועם ריקוד כזה, שכולם שייכים זה לזה בכיוון גדול ממש… זהו
התענוג הגדול מכל התענוגים, ואין תענוג גדול מזה, ומי שלא טעם זאת אינו יודע כלל
מתענוג…

והבן העניין היטב כי
אי אפשר לבאר זאת בכתב, ומי שהוא יודע ניגון וריקוד, יכול לשמוע מעט בלבו עוצם
נעימות העונג…".

(ר' נחמן מברסלב, חיי מוהר"ן, מעלת תורתו וספריו, א)

 

 

 

דעות 44 עוסק בצליל, בקול ובמנגינה. בדפים שבידיכם מופיעים
מאמרים שונים הקשורים למוזיקה ולמקומה בעולם היהודי והדתי.

 

מלאכה קשה היא לכתוב מילים אודות ניגונים וצלילים;
עיקר כוחם של אלו הוא בשמיעתם החיה, דווקא בהתנתקות מן המילה הכתובה. הניגון טומן
בתוכו את הדברים שבין השורות הכתובות, הדברים שנחבאים מעבר למילים הנאמרות באופן
פשוט. אולי לכן יש להקדים לקריאת הגיליון את דבריו של ר' נחמן: "והבן העניין
היטב. כי אי אפשר לבאר זאת בכתב…".

ובכל זאת, עם אהבתו הגדולה לניגון, ר' נחמן אינו
מוותר לגמרי על המילה הנאמרת. בדבריו הוא מצרף יחד את שמיעת הניגון עם מילות התורה,
את השיר עם ה"דיבורים". ייתכן שגם המנגינה לבדה חסרה ממד מסוים, וכוחם
של המילה ושל הניגון הוא דווקא בהתחברותם יחד. הניגון מלווה את המילים ונותן להן
עומק וחיות, והמילים מעניקות כיוון ופשר למוזיקה הנישאת על גביהן.

 

אכן, מעבר לעיסוק ביחסים בין המוזיקה ליהדות, הגיליון
שלפניכם מהווה צוהר להסתכל בעדו על מה שר' נחמן מכנה "דיבורים" – המציאות
היומיומית של חיינו, הניתנת לתיאור במילים. כמו בפעמים קודמות, באמצעות העיסוק בַּסוגיה
העומדת במרכז הגיליון, אנו מבקשים לגעת בנושאי תשתית ובמתחים רבי עוצמה הנוכחים בעולם
הדתי והישראלי: מגמות של תחייה לצד מגמות של דחייה; רוחות חדשות ומתחדשות ואיתן
שאיפה לשמור על נאמנות לַמוכר ולַאהוב; פתיחות אל קולות ישנים-חדשים לצד ניסיונות
להדרתם.

הנושאים העולים מן המאמרים חובקים מרחבים רבים
– אישיים וציבוריים: ההתחדשות המוזיקלית בציבור הדתי על מעלותיה וחסרונותיה, מקומה
של השירה בבית הכנסת ומקומה של המוזיקה באמנות היהודית, שירתם של נשים ושירה
ערבית-מזרחית, מקומו של הניגון בעולם ההגות היהודי – בחסידות ובפילוסופיה – לצד
מקומו בעולם הפולקלור העממי: כל אלו נדונים בהרחבה ובעומק במאמרים שלפניכם.

 

ברכת שנה טובה וקריאה מהנה,

עמרי שאשא