not memberg

 

 

 

 

דבר העורך – גיליון 50

 

לפני כשתים
עשרה שנים ומחצה, בחודש אפריל 1998, ראה אור הגיליון הראשון של "דעות" (כמעין
המשכו של כתב העת הוותיק "גיליון" שהוציאה בעבר תנועת "נאמני תורה
ועבודה"). בגיליון בכורה זה אפשר היה למצוא מאמר חלוצי על ההשלכות התאולוגיות
של הפמיניזם על היהדות הדתית, הרהורים בשאלות דת ומדינה, עיונים בשירה ובמחזות תיאטרון,
דיון במקומה של הסמכות המוסדית בהלכה, כתבה על ארגון הנלחם למען שוויון במערכת
החינוך, ועוד.

מאז ראו אור
עוד 49 גיליונות של "דעות", שבהם הוא שינה את פניו ואת צורתו, התגוון בתכניו
ובמגמותיו, אך תמיד שאף להיות עורק חי ופועם בתוך החברה הדתית ולדון בפתיחות
ובהעמקה בנושאים שונים המעסיקים אותה.

 

***

המאמרים שלפניכם
מבקשים לציין את יובל הגיליונות של "דעות" בשתי דרכים שונות: התבוננות
לאחור על שנות קיומו של כתב העת ועל פועלו בעבר, ובו בזמן הרחקת המבט אל מגמות
העתיד של החברה הדתית והישראלית, וממילא – אל אלו של "דעות".

חלקו הראשון
של הגיליון מוקדש לדיון בדרכה של תנועת "נאמני תורה ועבודה" ובדרכו של
"דעות" באותו מבט כפול. מחד גיסא, התבוננות על שהיה – ההצלחות
והכישלונות, הרעיונות והמעשים, הביקורות והוויכוחים. מנגד מעמידים הכותבים את
האתגרים הבאים הניצבים בפני התנועה ובפני "דעות", מתוך נקודות מבט שונות
ואף מנוגדות. בחלק זה ניסינו להימנע מעיסוק זחוח דעת בתשבחות עצמיות, וביקשנו
לעסוק גם בביקורת על "דעות" ועל דרכו, וכן להתוות את המשימות העתידיות שעוד
עלינו לעמוד בהן.

חלקו השני
של הגיליון חוזר לעסוק בשלל נושאים שבאו לידי ביטוי בחמישים הגיליונות של "דעות",
מתוך ניסיון להתבונן בהם מחדש, לבחון את הדרך שעברו ואת שהשתנה לגביהם, וכמובן, לגבי
כל אחד מהנושאים הללו – לשרטט את האתגרים החדשים שעלו על פני השטח בשנים שחלפו ושאליהם
עוד יש להידרש בעתיד.

בין מאות
מאמרים ועשרות רבות של נושאים ש"דעות" עסק בהם בעברו נאלצנו לבחור רק
כמה בודדים המייצגים את המנעד הרחב, מתוך תקווה להשלים ולהרחיב את היריעה
בהזדמנויות אחרות. לימוד התורה המתחדש, המניינים השוויוניים, לימוד תורה לנשים,
פולמוס הגיור ובתי הדין הרבניים, היחס להומוסקסואלים דתיים, מעמדו של הרב והשתנותה
של ההלכה, החינוך הדתי והאתגרים הרובצים לפתחו – כל הנושאים הללו נדונים בגיליון
שלפניכם; חלקם על ידי כותבים שליוו את הסוגיות הללו מתחילת דרכן, וחלקם דווקא על
ידי כותבים שרואים את תפקידם בשימור, בשיפור או בשינוי הדרך שכבר נסללה לפניהם.

 

***

גיליון
החמישים הוא הזדמנות להודות מקרב לב לכל השותפים לעשייה של "דעות":
לחברי המערכת של "דעות" על גלגוליה השונים, לעובדים בהפקת כתב העת,
לחברי הנהלת "נאמני תורה ועבודה" שהתחלפו עם השנים, ובעיקר – לקוראים
שהיו והנם חלק משמעותי מעיצוב דרכו של כתב העת ומהעיסוק החי