not memberg

רכשו מנוי בכדי לראות את המאמרים במלואם

אחדות בחברה הישראלית לא תוכל להיווצר על ידי פתרונות מטפיזיים או תיאולוגיים, כמו אלו שהציעו הראי"ה קוק והרב סולובייצ'יק, אלא רק על ידי יחס קונקרטי לכל אדם, על מכלול הסתירות שבו. הרהורים על אחדות חברתית ממשית ומדומה לקראת היום שאחרי המלחמה