not memberg

 

 

 

 

השירות-הלאומי כמרחב של דו-קיום יהודי-ערבי

ירון לוץ

ירון לוץ הוא מנכ"ל 'האגודה להתנדבות'

תהליכים שהתרחשו בחברה הישראלית בשנים האחרונות הובילו לעלייה בהתנדבות לשירות-הלאומי בקרב האוכלוסייה הערבית והבדואית. 'האגודה להתנדבות' – אשר קמה כארגון שמטרתו לסייע לבנות דתיות להתנדב לשירות-הלאומי – הרחיבה את האוכלוסייה שממנה מגיעים המתנדבים שלה, ויש בהם היום גם ערבים, בדואים, דרוזים ונוצרים. שילוב הקבוצות השונות בתוך ה'אגודה' הציב אתגרים ודרש לעצב תפיסות חינוכיות בנוגע לכל אחת מהן. ירון לוץ, מנכ"ל 'האגודה להתנדבות', פורש את גישתה החינוכית והעקרונית של ה'אגודה' לשירות-הלאומי כשירות המיועד לכלל החברה בישראל.