not memberg

חדשות התנועה

 

חומרות שבאות לידי ביזיון

אין חזון רוחני~חברתי נשגבממערכת השמיטה והיובל. השמיטה היא שבת לארץ, שבת לה' וחגיגה לבני האדם, ובייחודלעניים שבתוכנו. משנת "תורה ועבודה" הציבה את ערכי השמיטה בתור דגם שישלחתור אליו, אולם לפעמים החזון נפגע ומובס במפגש עם חולשות החברה האנושית ועםהשתנות הזמנים. בדרך זו, הניחו את ארצות עמון ומואב ולא קידשו אותן בקדושת שביעית,כדי שיפרישו מהן מעשר עני (ידים ד, ג); וכך, התקין הלל פרוזבול כשראה שהעם נמנעיםמלהלוות זה את זה. תקנות חכמים הן המנגנון שבאמצעותו התורה נשארת תורת חיים. מגמההפוכה בדיוק היא המגמה המחמירה, שמביסה את הערכים המונחים ביסוד המצווה. למשל,"חרדים" למיניהם מעדיפים לקנות תוצרת חוץ בשנת השמיטה, ובלבד שלא להיזקקל"היתר המכירה".

בגיליון הזה של דעות מתקיים דיון עדכניבערכי השמיטה. "נאמני תורה ועבודה" קוראת לציבור ללכת בעקבות חלוציההתיישבות בארץ ובעקבות פסיקת הרב קוק זצ"ל, ולקנות תוצרת הארץ בלבד – מאוצרבית דין, או על סמך היתר המכירה – זו דרכה של תורה ועבודה! אנו מחזקים את ידיהרבנים שאינם נכנעים ללחץ וממשיכים בדרכם של ראשונים.

נגד "נאמני תורהועבודה" נשמעים קולות של ביקורת: אתם הולכים רחוק מדיי; למרות הצדק במאבקיםשאתם מנהלים לשם שמים, אתם עלולים לאבד את הציבור האורתודוקסי, שחרד לחומרותהלכתיות ואינו מוכן לבקר את הממסד הרבני; אתם מעלים שאלות נוקבות מדיי, שלא ראוילדון בהן בפומבי; הרפורמות שאתם מציעים בתחומי המינהל הציבורי, שירותי הדת, מעמדהאישה וכיו"ב חסרות תבונה פוליטית – אנחנו רואים את הדברים אחרת. אנו מאמיניםשציבור תוסס וחי שרוצה להתקדם בעבודת השם, חייב לשאול את עצמו שאלות נוקבות; אנומאמינים שבמקום שבו יש חילול שם שמים אין חולקים כבוד לרב; אנו מאמינים שלעתיםשינויים ומהפכות מתחילים מלמטה; אנו מאמינים שתיקון עוולות ושחיתויות הוא משימה שלכלל הציבור הישראלי, ואינו עניין סקטוריאלי. מטיפים לנו תבונה פוליטית, אבלבינתיים ארגונים אחרים, "דיפלומטיים" יותר, אינם מגיעים לתוצאות טובותיותר; רבני הציונות, הדתית ובייחוד רבני "צוהר", שתרמו כה רבות לקידוששם שמים ולאהבתו על הבריות, לא זו בלבד שאינם זוכים למינויים רשמיים, אלא אףנאלצים להיאבק על זכותם להשיא זוגות; המאבק לשוויון בין בני הזוג נפגע נואשותבחקיקה חדשה המרחיבה את סמכות בתי הדין הרבני ומסמיכה אותם לשפוט גם בדיני ממונות,והיא עלולה לעבור בקריאות האחרונות בכנסת בימים אלו ממש – פחדנות לא תוביל אותנולפתרון! אדרבא, פעולת ארגוני הנשים והפגנת "מבוי סתום" הוכיחו שרק תוךנוכחות ציבורית חשובה אפשר להגיע להישגים. בכנס "מבוי סתום" קראנולראשונה להקים בתי דין אלטרנטיביים לדיני אישות, ואנו נמשיך לפעול להקמתם; בהצעתועדת המומחים לנושאי דת ומדינה ביקשנו להכניס תיקונים מנהליים שירסנו מונופולושחיתות, ואנו נמשיך לפעול לאימוצם; נפגין ונמחה ונציע אלטרנטיבות שיהפכו את מדינתישראל לפנינה יהודית ודמוקרטית.

העתיד הקרוב עתיר פעילויות שיעסקו רובן ככולן בבירורדרכנו:

אנו מזמינים אתכם לשבת במלון גולן בטבריה בהשתתפות הרבמיכאל מלכיאור וגב' נילי בן ארי, בפרשת "כיתצא" (י"ח אלול, 1.9.07); בשבת בראשית (כ"ד תשרי, 6.10.07) נקייםאת שבת התנועה בלימוד משותף ובדיון ברחבי הארץ. הרוצים להצטרף לצוות הארגוניוליזום פעילות בקהילתם מוזמנים ליצור קשר עם המשרד, או עם יונתן בן הראש; ב~ה' תשרי (17.9.07) נקיים אירוע תחת הכותרת "צדק צדק תרדוף" – פעילות משותפת עם ארגון "מעגלים"באצבע הגליל. בכנס הקהל השנה נקדיש את המושב התנועתי לשאלה האם ייתכן שיתוף פעולהבין הזרמים הדתיים השונים לטיפוח אופייה היהודי-דמוקרטי של מדינת ישראל. השתתפותכםבכל פעילותינו חשובה ביותר.

בימים אלה מלאה שנה להוצאת גיליון פרשת השבוע החודשישל צעירי "נאמני" – "עת לדרוש". הגיליון האיכותי מעורר הדיםרבים. המעוניינים להפיץ את הגיליון בבתי הכנסת שלהם – אנא צרו קשר עם המשרד.

 תנועת נאמניתורה ועבודה נפרדת לתקופה קצרה מנעמה שפירא~קרויזר.נעמה הייתה מנכ"לית התנועה בשלוש השנים האחרונות, ותרמה רבות לפיתוחה. אנומודים לה על השנים הטובות והנעימות בחברה ומאחלים לה בשעה טובה עם יציאתה המתוכננתלחופשת הלידה. לאחריה תשוב נעמה בעזרת השם לכהן בהנהלת התנועה. את מקומה יתפוסשמואל שטח. שמואל הוא מורה ומחנך, בעל ניסיון רב בפעילות חינוכית וארגונית ברוח"נאמני תורה ועבודה". אנו מאחלים לו ולנו הצלחה מרובה בתפקידו החדשוהמאתגר. בשנה הבאה תפעל התנועה חצי שבוע בתל אביב. אנו מודים לקיבוץ הדתי עלנכונותו לארח אותנו במשרדיו.

 ברכות הצלחהמרובות גם לעורך דעות החדש, אבישי בר~אשר,ולמערכת כתב העת המתחדשת.

בברכת חברים,

שרגא בר-און