not memberg

רכשו מנוי בכדי לראות את המאמרים במלואם

שאלות מוסריות והתמודדויות אתיות כבדות משקל מתעוררות בעולם הווירטואלי חדשים לבקרים. יסודות האתיקה אינם משתנים, אך הם דורשים תרגום יישומי חדש אל מול השינויים הטכנולוגיים מרחיקי הלכת. תרגום זה אינו יכול להיעשות בכל ההלכה לבדם, וחובה עלינו לפתח שפה של עקרונות וערכים, שיעמדו בבסיס השיח ההלכתי וגם לצדו