not memberg

רכשו מנוי בכדי לראות את המאמרים במלואם

האם מלחמת מגן על עם ישראל היא מלחמת מצווה דתית או מלחמת חובה אזרחית? עיון הלכתי חושף את התפנית המפתיעה בפסיקת ההלכה של הרמב"ם ומעלה הרהורים חדשים על היחסים שבין גורל וייעוד בחיינו הלאומיים