not memberg

רכשו מנוי בכדי לראות את המאמרים במלואם

במקום לחפש את הסיבות התיאולוגיות למכה שחטפנו בשבעה באוקטובר עלינו לשאול מה עלינו לעשות בעקבותיה. צעד ראשון לכך הוא לעשות חשבון נפש על חטאים חברתיים שאותם ביצענו ולפעול לתיקונם