not memberg

רכשו מנוי בכדי לראות את המאמרים במלואם

ישנה תפיסה[1] הגורסת כי בעתיד לא תהיה מלאכת הקרבת קרבנות מן החי. איננו יכולים לדעת כיצד בדיוק תראה עבודת בית המקדש, אך תרומת דם שנובעת מתוך חסד ונעשית מתוך מיעוט חלבנו ודמנו, יכולה, אולי, להוות תחליף לקרבנות.[2]