not memberg

רכשו מנוי בכדי לראות את המאמרים במלואם

כשבוחנים את יחס בין האדם הדתי־הלכתי ובין המסורתי, אפשר לחלק אותם לאיש הספר ואיש הסיפור. בעוד שאיש הספר ההלכתי יציב סימני קריאה ויראה את הטקסט כמקור השראה וסמכות, איש הסיפור המסורתי יסתמך על ההיסטוריה המשפחתית והקהילתית.