תקציר

הממצאים העולים ממסמך זה מצביעים על כך שבמקצוע האנגלית תלמידי החינוך הממלכתי-דתי מגיעים להישגים נמוכים בפער ניכר מאשר תלמידי החינוך הממלכתי. בבחינות המיצ"ב בכיתות ה' ובבחינות הבגרות ניתן לראות צמצום של הפערים בשנים האחרונות, ואילו בבחינות המיצ"ב בכיתות ח' ובבחינה הפסיכומטרית ישנה יציבות יחסית לאורך השנים בגודל הפער. ניתוח הנתונים לפי מגדר מלמד כי בבחינות המיצ"ב ובבחינות הבגרות ישנה עדיפות קלה לבנות הלומדות בחינוך הממלכתי-דתי על פני הבנים, אך בבחינה הפסיכומטרית המגמה מתהפכת וישנו פער משמעותי וניכר לטובת הבנים. הפילוח לפי רקע חברתי-כלכלי מעלה שהפערים בין קבוצות התלמידים מרקע חברתי-כלכלי גבוה הם הגבוהים והמשמעותיים ביותר, כך שקבוצת התלמידים מרקע חברתי-כלכלי גבוה בחינוך הממלכתי-דתי היא הקבוצה בעלת ההישגים הנמוכים ביותר ביחס לקבוצת ההשוואה שלה.

ההישגים הנמוכים יחסית של תלמידי ובוגרי החינוך הממלכתי-דתי בתחום האנגלית באים לידי ביטוי באופן טבעי גם במיומנות הדיבור שלהם בשפה האנגלית. מחקר מקיף על מיומנויות למידה שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקרב הציבור הישראלי מצביע על  כך שלדתיים ישנה רמת נמוכה של שליטה בדיבור באנגלית בהשוואה לחילונים. לאור כך שהמחקר מצביע גם על קשר ברור בין רמת השליטה באנגלית ובין גובה השכר השעתי, הרי שקידום רמת האנגלית בחינוך הממלכתי-דתי עתיד להביא לשיפור משמעותי בשכר של בני החברה הדתית-לאומית.