"אמר רבי אלעזר בן רבי צדוק, כך אמר לי אבא בשעת מיתתו:

בני, בתחילה קברני בביקעה [חפירה בקרקע מערה], ובסוף לקט את עצמיי ותנם בגלוסקמא, ואל תלקטם בידך,

וכן עשיתי לו – נכנס יוחנן וליקטן, ופירס עליהן אפיקריסין, ונכנסתי וקרעתי עליהן, ונתתי עליהן ספירין יבישין;

כשם שעשה לאביו כך עשיתי לו".

מסכת שמחות יב, ט.

מאמרים בנושא: