מחקר חדש על הבחינה הפסיכומטרית. פער הציונים בין גברים לנשים במגזר הדתי עומד על 55.51 נקודות

 

מחקר חדש מסוגו שערכה תנועת נאמני תורה ועבודה השווה בין בוגרי החינוך הממלכתי (היהודי) ובין בוגרי החינוך הממלכתי-דתי. המחקר מעלה כי בציון הסופי בבחינה – שנע בטווח הציונים 800-200 – ישנו פער לטובת בוגרי החינוך הממלכתי הנע במהלך השנים בין 17 ל-27 נקודות אל מול בוגרי החינוך החילוני. חיבור נתוני כלל השנים 2012-2000 מלמד כי הציון הממוצע של בוגרי החינוך הממלכתי עומד על 576.66 לעומת ממוצע של 554.15 בקרב בוגרי החינוך הממלכתי-דתי, כך שהפער בין שני סוגי הפיקוח עומד על 22.5 נקודות בממוצע.

על אף חשיבותה הרבה של הבחינה הפסיכומטרית בישראל, מפתיע לגלות כי מעולם לא פורסמו נתונים שמשווים את הישגי הדתיים מול הישגי החילונים בבחינה זו. מחקר חדש מסוגו שערכה תנועת נאמני תורה ועבודה בוחן לראשונה את ממצאי הבחינה הפסיכומטרית מזווית זאת, תוך השוואה בין בוגרי החינוך הממלכתי (היהודי) ובין בוגרי החינוך הממלכתי-דתי. המחקר בדק הישגי כלל הניגשים בשנים 2012-2000, והציג את הנתונים גם בפילוחי משנה לפי מגדר ורקע חברתי-כלכלי, כך שאין ספק שממצאיו אינם נקודתיים.

המחקר מעלה כי בציון הסופי בבחינה – שנע בטווח הציונים 800-200 – ישנו פער לטובת בוגרי החינוך הממלכתי הנע במהלך השנים בין 17 ל-27 נקודות. חיבור נתוני כלל השנים 2012-2000 מלמד כי הציון הממוצע של בוגרי החינוך הממלכתי עומד על 576.66 לעומת ממוצע של 554.15 בקרב בוגרי החינוך הממלכתי-דתי, כך שהפער בין שני סוגי הפיקוח עומד על 22.5 נקודות בממוצע.

כידוע, הבחינה הפסיכומטרית מחולקת לשלושה פרקים שונים – חשיבה כמותית, חשיבה מילולית ואנגלית. בכל אחד מהם מהפרקים – שהציון בהם הוא בטווח הציונים 150-50 – נצפתה מגמה אחרת:

בתחום החשיבה הכמותית ישנו במהלך השנים יתרון יציב של כ-4 נקודות לטובת בוגרי החינוך הממלכתי (כ-114.5 לעומת כ-110.5). פילוח לפי רקע חברתי-כלכלי מצמצם את הפערים, אך לא מעלים אותם: בין קבוצת הרקע הנמוך ישנו פער של 1.5 נקודות, בין קבוצות הרקע הבינוני יש פער של 3.6 נקודות ובין קבוצות הרקע הגבוה ישנו פער של 2.6 נקודות.

בתחום החשיבה המילולית, לעומת זאת, הישגי בוגרי החינוך הממלכתי-דתי גבוהים במעט מהישגי בוגרי החינוך הממלכתי, וסיכום נתוני כל השנים 2012-2000 ביחד מעלה כי ישנו פער קל מאוד של 0.8 נקודות לטובת בוגרי החינוך הממלכתי דתי (111.83 לעומת 111.03). כאשר בוחנים את ההישגים בהשוואה לפי רקע חברתי-כלכלי הפערים לטובת בוגרי החינוך הממלכתי-דתי גדלים: בקבוצות הרקע הבינוני והגבוה הפער גדל מעט ועומד על כ-1.5 נקודות ובקרב קבוצת הרקע הנמוך הפער גדל באופן משמעותי ועומד על 4.3 נקודות. בחינת נתוני פרק החשיבה המילולית מזווית מגדרית מלמדת שהגברים בוגרי החינוך הממלכתי-דתי משיגים את הציון הממוצע הגבוה ביותר בתחום זה (116.66), ואילו ציוני הנשים בוגרות החינוך הממלכתי-דתי נמוכים בהרבה (108.74), ואף נופלים מציוני הגברים והנשים בוגרי החינוך הממלכתי (112.57 ו-109.73 בהתאמה).

מנגד, בתחום האנגלית נצפו הפערים המשמעותיים ביותר בין בוגרי החינוך הממלכתי לבוגרי החינוך הממלכתי-דתי. בשנים 2012-2000 הפער נע בין 11 נקודות ל-15 נקודות. חיבור נתוני כלל השנים מלמד כי הציון הממוצע בוגרי החינוך הממלכתי עומד על 115.58 נקודות לעומת ממוצע של 102.51 בקרב בוגרי החינוך הממלכתי-דתי, כך שהפער בין שני סוגי הפיקוח עומד על כ-13 נקודות בממוצע. הפילוח לפי רקע חברתי-כלכלי מצמצם את הפער רק במעט: בקבוצת הרקע הנמוך הפער עומד על 10.33 נקודות, בקבוצת הרקע הבינוני הפער עומד על נקודות 12.37 ובקבוצת הרקע הגבוה הפער עומד על 9.39 נקודות.

ממצאי התחומים השונים הנכללים בבחינה הפסיכומטרית מצביעים על כך, שבאופן יחסי קבוצת הבוגרים מרקע חברתי-כלכלי נמוך היא הקבוצה החזקה ביותר מבין בוגרי החינוך הממלכתי-דתי. הכוונה היא שעל אף שהישגי קבוצה זו נמוכים מהישגי קבוצות הבוגרים מרקע חברתי-כלכלי בינוני וגבוה בחינוך הממלכתי-דתי, בהשוואה יחסית לקבוצות הרקע החברתי-כלכלי המקבילות בחינוך הממלכתי, הישגי קבוצת הרקע הנמוך הם הקרובים ביותר להישגי הקבוצה המקבילה לה בחינוך הממלכתי, והם כמעט משתווים לה.

פילוח הציונים לפי מגדר מלמד כי הנתונים הארציים מלמדים על כך שהישגי הגברים גבוהים מהישגי הנשים, אך בחינוך הממלכתי-דתי ממצא זה חזק בהרבה מהממוצע הארצי. פער הציונים בין הגברים בוגרי החינוך הממלכתי לנשים בוגרות החינוך הממלכתי בכלל השנים 2012-2000 עומד על 37.28 נקודות בממוצע, לעומת פער מקביל של 55.51 נקודות בחינוך הממלכתי-דתי. למעשה, במהלך השנים הפער בחינוך הממלכתי-דתי אף התרחב ובחינוך הממלכתי הוא הצטמצם, כך שבשנת 2012 הפער בחינוך הממלכתי-דתי עמד על 61.37 נקודות, לעומת פער של 33.46 בין גברים לנשים בקרב בוגרי החינוך הממלכתי. בקרב הנבחנים בשפה הערבית פערי המגדר נמוכים אף יותר: בשנים 2012-2000 נצפה פער של 27.5 נקודות בין גברים לנשים, שבמהלך התקופה אף הצטמצם כך שבשנת 2012 הפער בין גברים לנשים בקרב הערבים עמד על 22 נקודות.

הכתבה המקורית מופיעה באתר המגזר