אפקטיביות של התיישבות אידאולוגיית בפרפריה:
הגרעינים התורנים ותרומתם להון האנושי ולהון החברתי 

שני מקרי בוחן  – עכו ובית שאן

חבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", מאת ז'נט כהן
בהנחיית פרופסור מרים ביליג ופרופסור יוסי גולדשטיין

הוגש לסנט אוניברסיטת אריאל בשומרון
אדר תשע"ח מרץ 2018