הורים יקרים,

דף זה הוקם בידי פעילי התנועה על מנת לתת לכם מידע שימושי בנושא תשלומי ההורים הגבוהים בחינוך הדתי.

הדף מרכז מידע הקשור במערכת היחסים הכספית שבין ההורים לבין מערכת החינוך – אילו כספים מותר לגבות, אילו כספים אסור, אפיקי סיוע כלכלי להורים ועוד.  

קיימים סוגים שונים של תשלומים: תשלומי חובה, תשלומי רשות ורכישת שירותים מרצון.

אנו נעשה לכם סדר במידע, נביא אותו בצורה מתומצתת על מנת שיהיה קריא ונגיש לכל הורה. נשמח להערות והארות

האם מותר לגבות דמי קדימה/ דמי הרשמה? לחצו כאן למידע!

דמי רישום ומקדמות לתשלום בבית הספר התיכוניים:

לפי החוק אין לגבות דמי רישום. 

כמו כן, נשלחה לאחרונה תזכורת בעניין לכל מוסדות החינוך:

להלן המכתב כפי שנשלח מגב' סימה עובדיה פורצנל, מנהלת אגף יישומי חוק ומדיניות במערכת החינוך:  נשלחה תזכורת לגבי איסור גביית דמי רישום ואיסור גביית תשלומי הורים לפני אישורם בכנסת אל כלל המפקחים הכוללים ובאמצעותם אל מנהלי בתי הספר, שאלו עיקריה:

1. על פי החוק אין להתנות רישום תלמיד או קבלתו למוסד חינוך בתשלום כלשהוא.

2. ככלל , אין לערוך מיונים לצורך קבלת תלמידים לחטיבת הביניים.

3. אין להחתים הורים על שטרי חוב לצורך הבטחת התשלום לבית הספר.

4. על פי החוק, אין לגבות תשלומי הורים לפני אישורם בוועדת החינוך של הכנסת ופרסום חוזר מנכ"ל בענין.

בית הספר שלי גובה יותר מהנחוץ. מה אני יכול לעשות בנוגע לזה?

בית הספר אינו רשאי לגבות מעבר למה שמאושר באתר אפיק ומופיע במחשבון שלמעלה.

באם קרתה שגיאה ובית הספר פנה אליכם בדרישת תשלום נוספת, יש להפנות את תשומת הלב של ההנהלה. ייתכן שנפלה טעות סופרים.

חובה עליכם לא לשלם את התוספת. ברגע שאתם משלמים, אתם פוגעים בהורים אחרים שאינם יכולים לשלם, ואתם מנציחים את הפרטת בתי הספר.

עליכם לפנות לנציגי וועד ההורים, שיטפלו בנושא.

אם אתם מעדיפים שלא להתעמת עם הועד או ההנהלה, ניתן ורצוי לפנות לאחראי על אכיפה בנושא תשלומי הורים. הוא הסמכות שיכולה לפעול בדיסקרטיות מול ההנהלה. למטה ניתן לראות את רשימת האחראים בכל מחוז ומחוז.

תשלומי ההורים מחולקים לארבע קטגוריות:

 1. תשלומי חובה–  תשלום עבור ביטוח תאונות אישיות לתלמיד. תשלום זה הינו חובה ומוגבל ל-75 ש"ח לתלמיד לשנה.
 2. תשלומי רשות- תשלומים עבור טיול שנתי, סיורים, הרצאות והצגות. התשלום הינו רשות. אם הורה בוחר שלא לשלם, שלא מסיבות כלכליות, בית הספר רשאי שלא לאפשר את השתתפות התלמיד בפעילות. ואולם, במידה וסיבת אי התשלום הינה כלכלית, הרי שבית הספר לא יכול למנוע את השתתפות מתלמיד.
 3. תל"ן תוכנית לימודים נוספת- תשלומים עבור שעות לימוד נוספות מעבר לשעות שמתוקצבות ע"י משרד החינוך. אין בהם חובה. זהו הסעיף היקר והבעייתי עבור רוב ההורים.
 4. תשלומים מרצון – רכישת השירותים והתשלום בעבורם נעשים מרצונם החופשי בלבד של ההורים.• גביית התשלומים בעבור שירותים מרצון מחייבת אישור בכתב מכל הורי התלמידים המקבלים את השירות ואת אישורו של מפקח בית הספר.• אסור בשום מקרה לחייב תלמידים להזדקק לשירותים מרצון, ובכך להביא את ההורים להשתתף ברכישת השירותים.

  • ניתן להפעיל שירותים אלה במסגרת יום הלימודים או אחריו. במידה והשירותים מופעלים במהלך יום הלימודים, ישתתפו בו כל התלמידים גם אלו שלא משלמים ולא משנה הסיבה שבגללה ההורים לא משתתפים בתשלום

עמוד פייסבוק לשאלות

להלן נקודות מספר להדגשה מתוך הוראות קבע אלה (ציטוט מחוזר מנכ"ל תשע"ז):

 • אין למנוע מתלמידים להשתתף בפעילויות בשל אי תשלום עקב קשיים כלכליים, ויש למצוא פתרונות לשיתופם באמצעות הרשות המקומית והנהלת בית הספר.
 • על הנהלת בית הספר לוודא שכל התלמידים הזקוקים לסיוע יהיו מודעים לקיומו של תקציב המלגות של משרד החינוך. יש לפרסם את דבר קיומו של תקציב המלגות בחוזר התשלומים המוסדי וכן על לוחות המודעות בבית הספר.
 • גביית תשלומי הורים תיעשה אך ורק על ידי המוסד החינוכי או הרשות המקומית/הבעלות על מוסד החינוך. גבייה באמצעות גוף אחר אינה מותרת.
 • אין להתנות את לימודי התלמיד במוסד החינוכי בחברות בעמותה הקשורה למוסד החינוך או בכל עמותה אחרת ואין לדרוש תשלומים מהורים באמצעות עמותה כלשהי.
 • תכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית בהסכמה אישית בכתב של כל אחד ואחד מן ההורים לתכנית ולתשלום עבורה. אין די בהסכמה של נציגות ההורים המוסדית. יש לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו בתכנית להשתחרר לביתם. אם תכנית לימודים נוספת שובצה באמצעו של יום הלימודים, יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו בעבורה, או להציע לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ישתתפו בה פעילות חינוכית אחרת. את התל"ן יש לאשר באמצעות מנהל המחוז או מורשה מטעמו.
 • גבייה עבור רכישת שירותים מרצון מותנית בהסכמה אישית בכתב של כל אחד ואחד מן ההורים לתשלום ולשירות. אין די בהסכמה של נציגות ההורים המוסדית. אם הוחלט לקיים את השירות במהלכו של יום הלימודים ישותפו בו כלל התלמידים.
 • אין לגבות כספים מההורים בטרם אושר חוזר התשלומים המוסדי.
 • על בית הספר להעביר לידי ההורים את חוזר התשלומים המוסדי המאושר ובו פירוט סעיפי הגבייה על פי השירותים הניתנים במוסד החינוך.
 • בתום כל שנת לימודים ידווח בית הספר להורים על ניהול הכספים שנגבו במסגרת תשלומי ההורים על פי המתחייב מסעיף 3.7-50 בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי". הדיווח יימסר לנציגות ההורים המוסדית, ועותק שלו יישמר במזכירות בית הספר לעיונם של ההורים המבקשים זאת.
 • תוספת מתוך אתר המשרד: לא ניתן לגבות מההורים תשלום עבור פיצול והקטנת כיתות. פיצול והקטנת כיתות מצריכים העסקת כוח אדם נוסף, נושא שבגינו חל איסור לגביית תשלום מההורים.

לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרפרנטים המחוזיים על תשלומי הורים:

המחוז

שם הרפרנט המחוזי לתשלומי הורים

מספר הטלפון

כתובת הדוא"ל

מנח"י

דן גרוסמן

02-5601763

[email protected]

ירושלים

דן גרוסמן

02-5601763

[email protected]

צפון

עפר אידלברג

04-6500103

[email protected]

חיפה

רמי בן גרא

04-8632428

[email protected]

מרכז

אביבה עטרי

03-6896599

[email protected]

תל אביב

חגית גוטדינר

03-6896281

[email protected]

דרום

זאב אלדר

08-6263075

[email protected]

התיישבותי

ראובן לייבל

03-6898874

[email protected]

חרדי

יוסף פוליטי

02-5601654

[email protected]

 

בכל מקרה, תמיד הנכם מוזמנים/ת לפנות אלינו

נייר עמדה- מבט עומק

כיצד ניתן להפחית את גובה שכר הלימוד במוסדות העל-יסודיים?

אריאל פינקלשטיין, ניסן תשע"ד

נייר עמדה

נייר עמדה מקוצר – תשלומי הורים בחינוך הדתי, אלול תשע"ז

נייר עמדה

תשלומי הורים בחינוך הממלכתי דתי תמונת מצב, טבת התשע"ח- ינואר 2018

קובי גרוסמן

תודה לקובי גרוסמן על בניית המחשבון

כתבות ומאמרים:

לא צריך טובות

אתחיל מהסוף: נתבקשתי לספר את סיפורם העצוב של נערים ונערות שסוננו ולא התקבלו למוסדות דתיים ממיינים. מכיוון שעונת הרישום עדיין לא החלה, הייתי צריך לחזור לאלה שפנו אלינו בשנה שעברה, למוקד שהתנועה מפעילה. התקשרתי למשפחה אותה ליוויתי, עת ניסתה (ונכשלה) להכניס את בנה לישיבה תיכונית הנחשבת למצויינת ויוקרתית. "מה שלום הילד?", שאלתי. ציפיתי לשמוע מהאב […]

נייר עמדה מקוצר – תשלומי הורים בחינוך הדתי, אלול תשע"ז

  א.      תיאור מצב בחינוך הדתי:   מלבד תשלומי ההורים הקיימים בכל בית ספר ממלכתי, בחינוך הממלכתי הדתי ישנן עלויות גבוהות נוספות. בעוד במוסדות החינוך הממלכתי תשלומי ההורים בחינוך העל-יסודי הנם נמוכים יחסית ועומדים על כ-2,000 ₪ בשנה, שכר הלימוד במוסדות העל-יסודיים בחמ"ד עומד על בין כ-4,500 לכ-15,000 ש"ח בשנה במוסדות שאינם פנימייתיים, ואילו במוסדות […]

תל"ן תורני

מהו תל"ן תורני ומה החובה לשלמו? זהו הסעיף היקר ביותר וה"בעייתי" ביותר על תל"ן תורני אין חובת תשלום אם ההורה חותם "אני מעוניין" הרי שהוא מתחייב לשלם. אם בבית הספר אין כיתה ללא תל"ן תורני ואם השעות ניתנות במהלך יום הלימודים – חובה לשתף את כל תלמידי הכיתה גם אלו שהוריהם בחרו שלא לשלם. סכומי […]

תשלומי הורים בבית ספר על יסודי

תשלום חובה ביטוח תאונות אישיות, נגבה ע"י הרשות המקומית או ע"י בית הספר. מוגבל ל 49 ש"ח 2. תשלומי רשות -תשלומים עבור טיולים, אירועי תרבות (הצגות), מסיבות כיתתיות והשאלת ספרים. אין חובת תשלום! במקרה שהורים לא משלמים עבור סעיף מסוים, שלא עקב בעיות כלכליות, בית הספר יכול למנוע השתתפות התלמיד באותה פעילות. על בית הספר […]

תשלומים בבית ספר יסודי

תשלום חובה  ביטוח תאונות אישיות, נגבה ע"י הרשות המקומית או ע"י בית הספר. מוגבל לעד 49 ש"ח. 2. תשלומי רשות- תשלומים עבור טיולים, ארועי תרבות (הצגות), מסיבות כיתתיות והשאלת ספרים. אין חובת תשלום! במקרה שהורים לא משלמים עבור סעיף מסוים, שלא עקב בעיות כלכליות, בית הספר יכול למנוע השתתפות התלמיד באותה פעילות. על בית הספר להציע […]

נייר עמדה: כיצד ניתן להפחית את גובה שכר הלימוד במוסדות העל-יסודיים בחמ"ד?

סוגיית שכר הלימוד הגבוה במוסדות העל-יסודיים של החמ"ד ובפרט בגילאי החטיבה העליונה (תיכון) מעוררת בשנים האחרונות הד רב בציבור הדתי-לאומי. שכר הלימוד הגבוה הביא למחאות רבות של הורים, לסדרה של כתבות בתקשורת ואף להקמת שתי ועדת ציבוריות-פוליטיות שדנו בנושא. למרות כל זאת, נראה שהמצב בפועל לא השתנה באופן מהותי. מטרתו של חלק זה היא לבחון, על בסיס נתונים מעודכנים ככל האפשר, את הטיעונים השונים העולים בקרב הגורמים השונים הדנים בסוגיה (ההורים, מוסדות החינוך והפוליטיקאים) ולנסות להציג מתווה שיאפשר להתמודד עם המצב הקיים.

כתבה- שכר לימוד מוזל יחייב ויתורים בציונות הדתית

לפני כשבוע הנפיק משרד החינוך חוזר המנכ"ל חדש בנוגע לתשלומי הורים במערכת החינוך. רבים קיבלו את החוזר כראשיתה של בשורה שתוביל להפחתה משמעותית של עלויות שכר הלימוד בחינוך הממלכתי דתי.

ביומן ערוץ 7 אומר אריאל פינקלשטיין- רכז מחקר החינוך הדתי בתנועת "נאמני תורה ועבודה" כי עוד מוקדם מאוד לחגוג.

מאמר- רוצים לשלם פחות על בית הספר? תחליטו על מה לוותר

מכל מקום, מי שתולה תקוות רבות בחוזר המנכ"ל החדש עתיד להתאכזב שכן כל עוד ההורים מבקשים ממוסדות החינוך לספק לילדיהם פונקציות חינוכיות רבות ויקרות מבלי לוותר על דבר, יהיה קשה לגרום להוזלה משמעותית של שכר הלימוד במוסדות החינוך הדתיים. הכסף, אומר הפתגם הידוע, לא גדל על העצים. לפיכך, הסוגיה הטכנית והפרוצדוראלית לכאורה של גובה שכר הלימוד מציבה לפני הציבור הדתי-לאומי שאלה ערכית ואידיאולוגית מהמעלה הראשונה בדבר האופן בו הוא מעוניין לעצב את מערכת החינוך שלו.

בלוג- תשלומי הורים, גזירה משמים?

אז מה קורה לנו? הורים שותקים, כי הם רוצים שהילדים יתקבלו למוסדות החינוך הכי טובים, כי הם רוצים את הכי טוב עבור הילדים שלהם, הורים משלמים כי הם רוצים שהילדים ילמדו במקום הכי טוב…
אבל בשיחות שומעים את הקושי לעמוד בתשלומים, שומעים את חוסר שביעות הרצון מהמערכת,

מאמר- על תשלומי הורים: הורים- תרגיעו!

הפתרון לבעיית התשלומים הרבים, הינו קודם כל בהחזרת הביטחון להורים ובחיזוק ההבנה שחינוך לתורה תלוי קודם כל באווירה המשפחתית, ביחסים ההדדיים ובניהול התקין של המבנה המשפחתי. זה דורש המון יחס, השקעה והורות נכונה, אך זה לא עולה ולו שקל אחד. זוהי גם דעת התורה, המפקידה בידי ההורים את האחריות לחינוך ילדיהם, גם זה הדתי והאמוני, ולא מאפשרת החצנה של אחריות זו לידי גורמים אחרים.

מאמר- כולם עוסקים בשכר הלימוד הגבוה בתיכונים. ומה עם החינוך היסודי?

על מנהיגי הציבור הדתי מוטלת האחריות לתגמל ככל שניתן, בדרכים שונות ומגוונות, דווקא את בתי הספר היסודיים בהם לא גובים תשלומי הורים, או גובים פחות. יש לדאוג במכוון לכך, שלבתי הספר השונים מתקבלים טעוני טיפוח ובעלי מעמדות שונים באופן שווה. בנוסף לכך, במקומות בהם ההורים מעונינים בתגבור תורני או העשרתי נוסף, מומלץ לעשות זאת, ככל שניתן, כפעילות אחה"צ אשר נפרדת מסדר היום הרגיל של המוסד. גם אז, יש להחיל את כללי התמיכה והעזרה לכל משפחה ומשפחה שחפצה בכך. הפרדה שכזו, בין שעות הלימוד הרגילות לבין פעילות הנעשית לאחר סיום הלימודים כסוג של צהרון לפי בחירת ההורים, עשויה להשאיר יחד את כלל האוכלוסיות, ולקיים את חובתנו האמונית והמוסרית.

מאמר- תשלומי כפל? לא בבית ספרנו

ערב הימים הנוראים צריכים אנו לפשפש היטב ולבדוק האם תשלומי הורים אלו מטרתם אך ורק לתגבור שעות החינוך, או שמא גם טוב לנו עם העובדה שהם מבצעים סינון עקיף. הטענה הנפוצה כי "ביה"ס שלנו עוזר להרבה משפחות" ראויה להערכה רבה אך אינה פותרת את בעיית הרוב אשר אינו חש בנוח בכדי לפשוט יד.