דף מידע משפטי להורים

הדף הוכן ע"י הקליניקה לזכויות בחינוך במרכז האקדמי למשפט ולעסקים בשיתוף תנועת נאמני תורה ועבודה

הכלל: אסור למיין תלמידים

בתי הספר היסודיים, הממלכתיים והממלכתיים דתיים בישראל אינם רשאים למיין את התלמידים הנרשמים אליהם. חלוקת התלמידים לבתי הספר תיעשה על ידי הרשות המקומית על-פי אזורי רישום, או ע"פ אמות מידה שיויוניות.

אסור!

אסור למיין על רקע הישגים לימודיים;

אסור למיין על בסיס מבחנים חיצוניים;

אסור למיין על בסיס ראיון אישי;

אסור למיין על רקע השתייכות עדתית או קבוצתית אחרת – זוהי עבירה פלילית ועוולה אזרחית שמזכה בפיצוי עד 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק;

אסור למיין  על בסיס יכולת כלכלית, ואסור להתנות רישום או קבלה של תלמידים לבית ספר בתשלום.

האם לבתי ספר יסודיים ממלכתיים דתיים מותר למיין?

להורים הזכות לבחור את זרם החינוך הרצוי להם – ממלכתי או ממלכתי דתי. בית ספר ממלכתי דתי אינו רשאי למיין תלמידים על רקע דתי. בית הספר רשאי לקבוע את אופן הלבוש וכן כללי התנהגות מתאימים בתוך תחומי בית הספר וכללי התנהגות סבירים בו.  יש לשים לב כי בתי ספר ממיינים רבים נחשבים ממלכתיים דתיים למרות היותם בעלי שם אחר.

האם יש בתי ספר שרשאים למיין תלמידים?

חריג ראשון: בתי ספר יסודיים  ייחודיים

בתי ספר יסודיים ממלכתיים ייחודיים (לאמנויות, לספורט, למדעים וכד') רשאים למיין תלמידים החל מכיתה ד'. המיון יהיה בהתאם לתחום ההתמחות של בית הספר בלבד, כלומר – על פי כישוריו/ה של התלמיד/ה בתחום האמנות, הספורט, המדעים וכד'.

חריג שני: בית ספר יסודי מוכר שאינו רשמי

יש בתי ספר שאינם רשמיים בבעלות של המדינה, אלא בבעלות פרטית (בדרך כלל של רשתות חינוך, אך ישנם גם הרבה בתי ספר פרטיים שאינם משתייכים לרשתות). מסגרות אלו אינן ממומנות באופן מלא על ידי המדינה והרשות המקומית. בבתי ספר אלה, ההגבלות על המיונים פחות מחמירות מאלה החלות על בתי ספר ממלכתיים, ובתי ספר אלה רשאים למיין תלמידים, ולקיים מבחנים וראיונות.

חשוב לדעת!

גם במקום בו מיונים מותרים, אסור למיין תלמידים על רקע עדתי, כלכלי, השקפה פוליטית, או מטעמים שרירותיים אחרים. חובה על בתי הספר לקבוע קריטריונים ברורים ושוויוניים לקבלה ולפרסמם מראש, ולערוך תיעוד של תהליך הקבלה באופן שיאפשר פיקוח.

האם אפשר להרחיק תלמיד/ה מבית הספר?

עלול להיווצר חשש כי בשל האיסור למיון תלמידים, בית הספר יקבל לשורותיו תלמידים אולם ירחיקם לאחר תחילת השנה מהלימודים. לכן חשוב לדעת כי הרחקת תלמיד/ה לצמיתות (מטעמי משמעת או בשל הישגים בלימודים) תיעשה רק לאחר שמיעת התלמיד והוריו. לתלמיד ולהוריו יש זכות לערער על ההחלטה בפני מנהל המחוז.

תלמידי בית ספר יסודי לא יורחקו מטעמים של הישגים דלים בלימודים. החל מכיתה ז', בית הספר רשאי להרחיק תלמיד/ה לצמיתות בשל הישגיו הדלים, אם התקיימו כל אלה: התלמיד קיבל ציון נכשל ב-70% לפחות ממקצועות הלימוד; התלמיד לא חווה משבר שעשוי להסביר את הכישלון; התלמיד סרב לחזור בשנה שלאחר שנת הכישלון על הלימודים באותה כתה לצורך חזרה על חומר הלימוד.

בשנת 2006 הורה בית המשפט לבית ספר ידוע לשלם 10,000 ש"ח למשפחה שלא קיבלו את ביתם לאחר שנטען שאמא שלה לא התלבשה באופן צנוע.  – פנו אלינו!

דוגמאות למיונים וסינונים, ישירים או עקיפים, שאסור לעשות: