*המאמר מנתח את סוגיות היסוד בשאלות של מקומן של נשים בבית הכנסת, ומראה כי התמודדות זו עלתה לשיח מקיף כבר בתקופות קדומות. מתוך עמדותיהם של ראשוני אשכנז וספרד ובירור הסבריהם לעמדותיהם, מציג המחבר, כי ההבדלים המגדריים אינם רק לטובת מגדר אחד, וכי יותר משחשובה המסקנה לאיסור או להיתר, חשובה בניית איזון נכון בין מכלול שיקולים שונים. המאמר מסתיים בקריאה לעידוד חזרה לקריאות מגילה עירוניות גם במחיר ביטולן של קריאות נשים, ובהצגת פסיקות קדומות ומאוחרות, המתירות עליית נשים לרוב העליות בתורה בברכה, ומעודד קריאתן בהפטרה ונטילתן על עצמן אספקטים שונים של הובלת התפילה.

  • עזרא קליין בוגר מסלול רבני ערים בכולל ארץ חמדה, ורכז בית מדרש קהילתי בבית כנסת "מבשר שלום" במבשרת.