מחקר

חינוך יסודי

מתוך: "למען תשכיל" – לימודי המתמטיקה והמדעים המדויקים בחברה הדתית-לאומית

פרק ראשון

אריאל פינקלשטיין

אלול התשע"ה – ספטמבר 2015

תוכן החוברת- בעבודה