מחקר

מתמטיקה ומדעים בתיכון

מתוך: "למען תשכיל" – לימודי המתמטיקה והמדעים המדויקים בחברה הדתית-לאומית

פרק שלישי

אריאל פינקלשטיין

אלול התשע"ה – ספטמבר 2015

תקציר

 פרק שלישי

הפרק השלישי בוחן את הישגי תלמידי החינוך הממלכתי-דתי בחטיבה העליונה במקצועות המתמטיקה והמדעים המדויקים בהשוואה לחינוך הממלכתי ולחינוך הערבי. פרק זה מתמקד בהצגת אחוז הנבחנים לכל בחינת בגרות מתוך כלל הנבחנים בבחינות הבגרות. אלו הם הממצאים המרכזיים של הפרק:

  1. מתמטיקה: במהלך השנים 2012-2005 אחוז הנבחנים בבחינת בגרות של חמש יחידות במתמטיקה ירד בצורה הדרגתית בכל סוגי הפיקוח. בתקופה זו, אחוז הנבחנים בחינוך הממלכתי-דתי היה נמוך בכ-2% מאשר בחינוך הממלכתי. בשנת 2013 נרשמה קפיצה באחוז הנבחנים בחינוך הממלכתי-דתי מ-12.25% ל-14.2%, כך שכיום ההבדל בין שני סוגי הפיקוח הוא זניח. מנגד, ממוצע הציונים בחמש יחידות מתמטיקה בחינוך הממלכתי-דתי ירד בשנת 2013 באופן משמעותי והוא עמד על 79.3 לעומת 81.9 בחינוך הממלכתי. כמו כן, בשנת 2013 ישנה ירידה משמעותית באחוז הניגשים לבחינת ארבע יחידות בחינוך הממלכתי-דתי, מ-26.1% ל-20.95%, כך שאחוז הניגשים המשותף לבחינות ארבע וחמש יחידות ירד. עם זאת, אחוז הניגשים המשותף לבחינות ארבע וחמש יחידות עדיין גבוה במעט בחינוך הממלכתי-דתי (35.15% לעומת 33.4% בחינוך הממלכתי).
  2. פיסיקה: לאורך השנים 2013-2005 אחוז הניגשים בחינוך הממלכתי-דתי לבחינת בגרות בפיסיקה היה הנמוך ביותר מכל סוגי הפיקוח, והוא עמד בשנת 2013 על 8%, לעומת 8.9% בחינוך הערבי ו-10.3% בחינוך הממלכתי. כמו כן, אחוז בתי הספר המלמדים פיסיקה בחטיבה העליונה בחינוך הממלכתי-דתי ב-2014 עומד על 52.25% לעומת 71.4% בחינוך הממלכתי ו-70.9% בחינוך הערבי.
  3. כימיה: לאורך השנים 2013-2005 היה אחוז הניגשים לבחינת בגרות בכימיה בחינוך הממלכתי-דתי הנמוך ביותר מכל סוגי הפיקוח, בפער עצום. בשנת 2013 עמד אחוז זה על 2.7% בלבד לעומת 8.05% בחינוך הממלכתי (פי 3) ו-16.15% בחינוך הערבי (פי 6). כמו כן, אחוז בתי הספר בחטיבה העליונה המלמדים כימיה בחינוך הממלכתי-דתי ירד במהלך השנים 2014-2000 ב-62.7%(!) – ירידה מ-42.9% ל-16% בלבד. לשם השוואה, אחוז בתי הספר בחטיבה העליונה המלמדים כימיה בחינוך הממלכתי עומד על 55.4% (פי 3.5), ובחינוך הערבי עומד על 72.8% (פי 4.5).
  4. ביולוגיה: לאורך השנים 2013-2005 היה אחוז הניגשים לבחינת בגרות בביולוגיה בחינוך הממלכתי-דתי גבוה במעט מאשר בחינוך הממלכתי ונמוך פי 2 לעומת החינוך הערבי. בשנת 2013 אחוז הניגשים לבגרות בביולוגיה בחינוך הממלכתי-דתי עמד על 16.8% לעומת 33.3% בחינוך הערבי ו-15.2% בחינוך הממלכתי. בדומה לכך, אחוז בתי הספר המלמדים ביולוגיה בחטיבה העליונה בחינוך הממלכתי-דתי עומד בשנת 2014 על 76.1% – גבוה במעט מאשר בחינוך הממלכתי (74.95%) ונמוך יותר מהחינוך הערבי (82.3%).
  5. מדעי המחשב: אחוז הניגשים לבחינת בגרות במדעי המחשב שומר על יציבות במהלך תקופת השנים 2013-2005, בכל אחד מסוגי הפיקוח: בחינוך הממלכתי הוא עומד על כ-8.5%, בחינוך הממלכתי-דתי על כ-7% ובחינוך הערבי על כ-4%.
  6. "מדעי מוגבר": אחד המדדים של משרד החינוך לבדיקת מצוינות מדעית היא היבחנות של תלמיד בשתי בחינות בגרות מדעיות. פרק זה בדק את ארבע בחינות הבגרות המדעיות שצוינו לעיל (פיסיקה, ביולוגיה, כימיה ומדעי המחשב), והוא מעלה פער משמעותי בתחום זה: רק כ-3% מתלמידי החינוך הממלכתי-דתי ניגשו לבגרות בשני מקצועות מדעיים, לעומת כ-10% בחינוך הממלכתי וכ-14% בחינוך הערבי. נראה שיש בנתון זה ללמד על כך שיש לקדם את פיתוח המצוינות המדעית בקרב תלמידי החינוך הממלכתי-דתי.
  7. רקע חברתי-כלכלי: באופן גורף ניתן לראות שבחינוך הממלכתי-דתי, כמו גם בחינוך הממלכתי והחינוך הערבי, ככל שהרמה החברתית-כלכלית של התלמיד גבוהה יותר, עולה הסיכוי שהוא ייגש לבחינת חמש יחידות במתמטיקה וליתר בחינות הבגרות במדעים המדויקים. עם זאת, בהשוואה לחינוך הממלכתי ניתן להבחין במספר מגמות ייחודיות בהיבט הזה:

כאמור לעיל, בבחינת חמש יחידות במתמטיקה בשנת 2013 ישנו הבדל זניח בין אחוז הניגשים בחינוך הממלכתי לחינוך הממלכתי-דתי. פילוח חברתי-כלכלי מעלה ששוויון זה קיים גם בהשוואה בין קבוצות הרקע נמוך, אך בקבוצות הרקע הבינוני ישנו יתרון של 2% לחינוך הממלכתי-דתי, ואילו בקבוצות הרקע הגבוה ישנו יתרון של 2% אחוזים לתלמידי החינוך הממלכתי. עם זאת, במקצועות פיסיקה, כימיה וביולוגיה, פילוח לפי רקע חברתי-כלכלי מעלה בקבוצות הרקע החברתי-כלכלי השונות את אותן המגמות הכלליות. במקצוע מדעי המחשב, לעומת זאת, בחינוך הממלכתי-דתי יש באופן יחסי (לחינוך הממלכתי) אחוז גבוה של ניגשים מרקע נמוך.

מנגד, אחוז הניגשים מרקע גבוה לשתי בגרויות מדעיות גבוה בחינוך הממלכתי-דתי פי 4.23 לעומת אחוז הניגשים מרקע נמוך, כאשר בחינוך הממלכתי היחס הוא פי 3.43 ובחינוך הערבי פי 3.2. על רקע האחוז הנמוך בלאו הכי של ניגשים לשתי בגרויות מדעיות בחינוך הממלכתי-דתי, נתון זה מלמד על האחוז הקטן מאוד (1.19%) של ניגשים מרקע נמוך לשתי בגרויות מדעיות.

  1. מגדר: בבחינת הבגרות של חמש יחידות במתמטיקה ניתן לראות שאחוז הבנים הניגשים בחינוך הממלכתי-דתי בשנת 2013 גבוה במעט (פחות מ-1%) מאחוז הבנים בחינוך הממלכתי, ואילו בקרב הבנות אחוז הבנות הניגשות בחינוך הממלכתי-דתי נמוך במעט (גם כאן פחות מ-1%) מאשר בחינוך הממלכתי.

בבחינת הבגרות בפיסיקה, בכל סוגי הפיקוח, אחוז הבנים שניגשו גבוה יותר מאחוז הבנות (במהלך השנים 2013-2005). אך בעוד בחינוך הערבי הפער בין בנים לבנות הוא מזערי, בחינוך הממלכתי אחוז הבנים שניגשו גבוה פי 2.5 מאחוז הבנות ובחינוך הממלכתי-דתי פי 3. לעומת זאת, בבחינת הבגרות בכימיה ובבחינת הבגרות בביולוגיה אחוז הבנות גבוה יותר בכל סוגי הפיקוח. בבחינת הבגרות בכימיה, על אף שאחוז הבנות הניגשות בחינוך הממלכתי-דתי נמוך בהרבה מהאחוז המקביל בחינוך הממלכתי ובחינוך הערבי, אחוז הניגשות גבוה פי 2.5 מאחוז הבנים, זאת לעומת יחס של פי 1.7 בחינוך הערבי ופי 1.25 בחינוך הממלכתי. הסיבה לכך היא האחוז הנמוך מאוד של בנים הניגשים לבגרות בכימיה בחינוך הממלכתי-דתי (1.5%), אחוז הנמוך פי 4.5 מאשר בחינוך הממלכתי ופי 7.5 מאשר בחינוך הערבי. בבחינת הבגרות בביולוגיה, לעומת זאת, אחוז הבנות הניגשות בחינוך הממלכתי-דתי גבוה רק במעט מאשר אחוז הבנים, זאת לעומת החינוך הערבי והחינוך הממלכתי שבהם אחוז הבנות גבוה פי 1.5 מאחוז הבנים. במדעי המחשב, לעומת זאת, בכל סוגי הפיקוח אחוז הבנים שניגשו גבוה יותר מאחוז הבנות, אך בעוד בחינוך הערבי אחוז הבנים גבוה רק במעט מאחוז הבנות, בחינוך הממלכתי-דתי הוא גבוה פי 2 ובחינוך הממלכתי הוא גבוה פי 3.

ממצא מובהק יותר בנוגע לפערים המגדריים בחינוך הממלכתי-דתי ניתן לראות באחוזי הניגשים לשתי בגרויות מדעיות ("מדעי מוגבר"). האחוז הנמוך של הניגשים לשתי בגרויות מדעיות בחינוך הממלכתי-דתי בולט מאוד בקרב הבנות – כ-1.26% בלבד, לעומת 5.35% בקרב הבנות. בהתאם לכך, בעוד בחינוך הממלכתי אחוז הבנים הניגשים לשתי בגרויות מדעיות גבוה פי 1.5 מאשר אחוז הבנות, בחינוך הממלכתי-דתי אחוז הבנים הניגשים גבוה פי 4.25, וזאת בזמן שבחינוך הערבי דווקא אחוז הבנות הניגשות לשתי בגרויות מדעיות גבוה פי 1.5 מאחוז הבנים.