מחקר

מתמטיקה ומדעים מדויקים – כוחות הוראה

מתוך: "למען תשכיל" – לימודי המתמטיקה והמדעים המדויקים בחברה הדתית-לאומית

פרק רביעי

אריאל פינקלשטיין

אלול התשע"ה – ספטמבר 2015

תקציר

פרק רביעי

פרק זה כולל ממצאים שונים בנוגע לכוחות ההוראה בחינוך הממלכתי-דתי במתמטיקה ובמקצועות המדעים המדויקים בחינוך העל-יסודי ובחטיבה העליונה בפרט. אלו הממצאים המרכזיים העולים מן הפרק:

  1. הכשרת המורים ללמד את המקצוע בחינוך העל יסודי: בעוד שברוב מקצועות החול אחוז המורים בחינוך הממלכתי-דתי – בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה – שהוכשרו ללמד את המקצוע שאותו הם מלמדים נמוך יותר מאשר בחינוך הממלכתי ובחינוך הערבי, הרי שבמקצועות המדעים המדויקים ההבדלים בין סוגי הפיקוח השונים אינם משמעותיים, ורוב מוחלט של המורים הוכשר ללמד את המקצוע. עם זאת, במתמטיקה ישנם פערים בהיקף ההכשרה, כך שאחוז המורים בחינוך הממלכתי-דתי, הן בחטיבת הביניים והן בחטיבה העליונה, שמלמדים את המקצוע והוכשרו לכך, עומד על כ-70%-75%, לעומת כ-85% בחינוך הממלכתי וכ-85%-90% בחינוך הערבי.
  2. בוגרי אוניברסיטאות: אחוז בוגרי האוניברסיטאות מקרב המורים למתמטיקה ולמדעים המדויקים בחטיבה העליונה בחינוך הממלכתי-דתי הוא הנמוך ביותר: בתחום המתמטיקה עומד אחוז בוגרי האוניברסיטאות בקרב המורים בחטיבה העליונה בחינוך הממלכתי-דתי על 42.4%, לעומת 77.6% בחינוך הערבי ו-58.5% בחינוך הממלכתי. בתחום הפיסיקה עומד אחוז זה בחינוך הממלכתי-דתי על 67.9%, לעומת 80.9% בחינוך הערבי ו-78.6% בחינוך הממלכתי. בתחום הכימיה עומד אחוז זה על 65.5% בחינוך הממלכתי-דתי, לעומת 95.1% בחינוך הממלכתי ו-87.4% בחינוך הממלכתי-דתי.
  3. בעלי דרגת תואר שני: בכל מקצועות המתמטיקה והמדעים המדויקים, האחוז הגבוה ביותר של מורים בחטיבה העליונה בעלי דרגת תואר שני הוא בחינוך הממלכתי, לאחר מכן בחינוך הממלכתי-דתי ולבסוף בחינוך הערבי. הפער בין החינוך הממלכתי לבין החינוך הממלכתי-דתי עומד בכל המקצועות על כ-10% (למשל, בביולוגיה, כ-60% לעומת כ-50%), ואילו הפער בין החינוך הממלכתי-דתי לחינוך הערבי עומד בכל המקצועות על כ-20% (למשל, בביולוגיה, כ-50% לעומת כ-30%).
  4. גיל ממוצע: ממוצע הגילאים של המורים למתמטיקה ולמדעים המדויקים בחטיבה העלינה חינוך הממלכתי-דתי נע בין ממוצע הגילאים של המורים בחינוך הערבי לבין הממוצע בחינוך הממלכתי: הגיל הממוצע של המורים למתמטיקה ולמדעים המדויקים בחטיבה העליונה בחינוך הערבי עומד על כ-40; הגיל הממוצע של המורים בחינוך הממלכתי-דתי גבוה בכחמש שנים והוא עומד על כ-45, והגיל הממוצע של המורים בחינוך הממלכתי גבוה בעוד כארבע-חמש שנים והוא עומד כמעט על 50.

בהתאם לכך, אחוז המורים למתמטיקה ולמדעים המדויקים בחטיבה העליונה בחינוך הממלכתי שעברו את גיל 53 הוא הגבוה ביותר ונע בין 40% ל-50%, לעומת החינוך הממלכתי-דתי, שבו אחוז המורים שעבר את גיל 53 נע בין 25% ל-45%. בחינוך הערבי, לעומת זאת, אחוז המורים במקצועות המדעים המדויקים שעברו את גיל 53 עומד על כ-15%, כאשר במתמטיקה מדובר ב-28%, שיעור נמוך בהרבה מאשר בחינוך הממלכתי-דתי, ובעיקר נמוך מאשר בחינוך הממלכתי. בדומה לכך, אחוז המורים הצעירים (מתחת לגיל 40) בחטיבה העליונה בחינוך הממלכתי-דתי נע בין אחוז המורים הצעירים בחינוך הערבי לבין אחוז המורים הצעירים בחינוך הממלכתי: בתחום המתמטיקה, אחוז המורים הצעירים בחינוך הערבי עומד על 59.2% לעומת 43.1% בחינוך הממלכתי-דתי ו-25.2% בחינוך הממלכתי; במקצועות המדעים המדויקים אחוז המורים הצעירים בחינוך הערבי נע בין 45% ל-52%, בעוד שבחינוך הממלכתי-דתי הוא נע בין 25% ל-35% ובחינוך הממלכתי הוא נע בין 18% ל-20% בלבד.

  1. אחוז המורות: אחוז המורות בחטיבה העליונה בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי-דתי דומה מאוד, הן במתמטיקה והן במקצועות המדעים המדויקים. בחינוך הערבי, לעומת זאת, אחוז המורות נמוך יותר באופן ניכר, מלבד במקצוע הפיסיקה, שם הפערים אינם גבוהים. התמונה הכללית המסתמנת היא שבמתמטיקה, בכימיה ובביולוגיה נשים מהוות בין 70% ל-90% מכוח ההוראה בחטיבה העליונה בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי-דתי, לעומת החינוך הערבי, שם נשים מהוות כיום בין 50% ל-60% מכוח ההוראה במקצועות הללו. המקצוע המדעי החריג הוא מקצוע הפיסיקה, שבו נשים מהוות 37% מכוח ההוראה בחטיבה העליונה בחינוך הממלכתי, 32.5% בחינוך הממלכתי-דתי ו-26.5% בחינוך הערבי.
  2. אחוז העולים: כידוע, העלייה המשמעותית לישראל בעשורים האחרונים הגיעה מארצות ברית המועצות לשעבר. בשל האוריינטציה החזקה של יוצאי ברית המועצות למקצועות ריאליים כדוגמת המתמטיקה והמדעים המדויקים, ישנו אחוז לא מבוטל של מורים יוצאי ברית המועצות המלמדים את המקצועות הללו בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי-דתי. בעוד שבמקצוע הביולוגיה אחוז המורים העולים בחטיבה העליונה נמוך, ועומד בשני סוגי הפיקוח על כ-5%, ביתר מקצועות המדעים המדויקים והמתמטיקה מהווים העולים 30%-23% מהמורים בחטיבה העליונה בחינוך הממלכתי, לעומת 13%-9% בחינוך הממלכתי-דתי.