מחקר

פרק שלישי: החינוך העל יסודי בחמ"ד

מתוך: החינוך הממלכתי-דתי, תמונת מצב, מגמות והישגים

חלק א'

אריאל פינקלשטיין

תשרי תשע"ג

סיכום ודיון

בפרק זה סקרנו את המוסדות העל-יסודיים השונים הקיימים בחמ"ד וניסינו להצביע על ההבדלים המרכזים ביניהם ועל ההבדלים
המרכזיים בין אוכלוסיית התלמידים של כל אחד מהם. הראנו כי בעוד הישיבות התיכוניות והאולפנות שמות דגש על לימודים תורניים ועל מגמות דתיות, בתיכונים העיוניים ובמקיפים ישנו דגש חזק יותר על תחומים כמו דרך ארץ והשכלה כללית. כמו כן, הראנו כי
אוכלוסיית התלמידים במקיפים מגיעה בממוצע מרקע חברתי-כלכלי נמוך יותר מאשר תלמידי המוסדות האחרים. בסיום הפרק עמדנו על מגמה המתרחשת בעשרים השנים האחרונות של התחזקות הישיבות התיכוניות והאולפנות על חשבון התיכונים העיוניים והמקיפים, כך
שכיום בישיבות התיכוניות ובאולפנות לומדים כחצי מתלמידי החינוך העל-יסודי בחמ"ד.