מחקר

מאפייני אוכלוסיית החמ"ד והרקע החברתי-כלכלי שלה

מתוך: החינוך הממלכתי-דתי, תמונת מצב, מגמות והישגים

חלק א'

אריאל פינקלשטיין

תשרי תשע"ג

סיכום ודיון

בפרק זה סקרנו מאפיינים מרכזיים של תלמידי החמ"ד. בתחילה עמדנו על כך שרק 60% מתלמידי החמ"ד מגיעים ממשפחות המזדהות במובהק עם ערכי החמ"ד ואילו 25% מגיעים ממשפחות מסורתיות או חילוניות ו-15% מגיעים ממשפחות חרדיות או חרדיות-לאומיות.
לאחר מכן הראנו באריכות, על סמך מדדים שונים, כי כמות התלמידים טעוני הטיפוח בחמ"ד הינה גבוהה בהרבה מכמות זו בחינוך הממלכתי וזאת מכיוון שהרקע החברתי-כלכלי הממוצע של תלמידי החמ"ד הינו נמוך יחסית. בסוף הפרק סקרנו את קליטת העלייה
הנעשית בחמ"ד, בעיקר של עולים ממוצא אתיופי.

החשיבות של הממצאים הללו היא ראשית בכך שהם מצביעים על מגמה מבורכת המתרחשת בחמ"ד של לקיחת אחריות על אוכלוסיות חלשות יותר. שנית, לממצאים אלו יש חשיבות גדולה לחלק השני של מחקר זה בו נתמקד בהישגי החמ"ד במבחני הערכה: כאשר באים לבחון את הישגי החמ"ד חשוב לזכור שנתוני הפתיחה של אוכלוסיית התלמידים הלומדת בחמ"ד הינם נמוכים יותר.