תקופת חילוץ מצרה וצמיחה חדשה/הרב פרופ' דניאל שפרבר 

אחרי הצום של עשרה בטבת על צרות וחורבנות בא חג ט"ו בשבט, חגיגת שמחת ראש השנה לאילנות, דהיינו חגיגה של צמיחה חדשה אחרי תקופת ארץ חרבה, בשמחה והודיה להקב"ה, גואל הדם. והנה הרב יוסף חיים מבגדד, הרי הוא הבן איש חי, חיבר תפילה מיוחדת ליום זה, כפי שהובא בספר פרי עץ הדר, והובאו כאן חלקים ממנה בדילוגים. דברים המכוונים לימינו אנו, וזו לשונה:

"ויאמר אלקים: תדשא הארץ דשא, עשב מזריע זרע. עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ. ויהי כן. ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו, ועץ עשה פרי אשר זרעו בו למינהו. וירא אלהים כי טוב" (בראשית א' י"א-י"ב).

אנא ה' הושיעה נא, היום הזה לאילן הוא ראש השנה.

אנא ה' הצליחה נא…

אנא ה' הרויחה נא…

אנא ה' הטיבה נא…

אנא ה' ברך נא…

קל נא פדה נא שנה זו משמיר ושית…

קל נא במטר רוה חרבוני ישימון…

קל נא רומם עצרת עוללי טיפוחים…

קל נא צדקך מעמך בל יפסק…

קל נא חלץ קהילה אשר אליך תערוג…

ויהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתברך כל מיני אילנות…

ויוציאו פירותיהם בריבוי שמנים טובים…

ויתקיים בנו ובכל ישראל אחינו מקרא שכתוב, "לך אכל בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך, כי כבר רצה האלקים את מעשיך" (קהלת ט' ז')…

ויאמר: "באתי לגני, אחתי כלה אריתי מורי עם בשמי, אכלתי יערי עם דבשי, שתיתי ייני עם חלבי. אכלו רעים שתו ושכרו דודים" (שיר השירים ה' א'). "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגאלי" (תהילים י"ט ט"ו).

והרי כל האמור לעיל על העצים והאילנות, אינו אלא אף רמז למה שכתוב, "כי האדם עץ השדה" (דברים כ' י"ט). ותפילותינו לקל בורא עולם מכוונות הן אל חיילינו, עזים כעצים עצומים, שהם כעצם מעצמותינו, שבעוצם ידם יצליחו, ייטיבו, ירוממו, ויחלצו את קהילות קודשינו מכל צרה וצוקה, ונחזור כולנו יחד לגננו בשמחה והודיה לגואלנו צור ישענו. אמן.

ד. שפרבר חודש שבט תשפ"ד