Les écoles sionistes religieuses: la clé pour une intégration éducative en Israël

קליטת עולי צרפת במערכת החינוך הממלכתית דתית 

קליטת עלייה היא ההזדמנות והאתגר הגדול של החברה הישראלית ושל מערכת החינוך מאז היווסדה. בשנים האחרונות לאור השינויים הפוליטיים והדמוגרפיים בצרפת אנו רואים גלי עליה של יהודי צרפת המגיעים לישראל ונקלטים במערכת החינוך. היכולת לקלוט עלייה זו באופן מיטבי תתאפשר במידה ואנו, בתי הספר הקולטים נשכיל להבין את ההבדלים התרבותיים בין מערכת החינוך בישראל לזו שבצרפת, את הצרכים הייחודיים של עולים אלו וכיצד אנו, בתי החינוך של החמ”ד מעניקים מענה לצרכים אלו. מערכת החינוך הצרפתית שונה במבנה הארגוני שלה, בתפיסות העולם ובתרבות הפנימית ‘המניעה’ את המערכת כולה, מההנהלה ועד לתלמיד. ניתן את הדעת לכמה הבדלים ייחודיים בין מערכות החינוך בארץ ובצרפת ונציע כיווני חשיבה כיצד ניתן לגשר על הפער או לכל הפחות להקל על תהליך הקליטה במערכת החינוך הישראלית.